header image
Startsida arrow Korsvägsandakten
Manual: tredje delen PDF Utskrift E-post

ImageAndlig Adoption

På 1950-talet manade Ärkebiskop Fulton Sheen (1895-1979) i USA de kristna att adoptera ett ofött barn. Han uppmanade till bön för ett okänt barns liv, så att det inte skulle bli aborterat utan få fortsätta att leva. Under vårt jordiska liv är det bara Gud som känner namnet på dessa barn, men i den kommande världen kan vi förhoppningsvis få möta de barn som räddats tack vare våra böner, och i evighet få glädja oss tillsammans med dem. När man beslutat att adoptera ett ofött barn ber man den s.k. Andliga Adoptionsbönen varje dag under nio månader. Oftast brukar man inleda den andliga adoptionen på en kyrklig högtid, exempelvis den 8 december (Marie Obefläckade Avlelse – den största Mariahögtiden under kyrkoåret) eller den 25 mars, Herrens Bebådelse.

Andlig adoption är inte reserverat för Gråbröderna i vårt land. Varje församling kan starta en grupp som beslutar sig för att rädda människoliv genom denna adoption. Helst inleder man adoptionen genom en offentlig ceremoni (förslag finns i detta kapitel) under Mässan eller under en Vesper, detta kan också inspirera andra i församlingen att vilja göra samma sak.

Den 28 dec. varje år brukar man på De Oskyldiga Barnens Dag särskilt komma ihåg aborterade barn. Denna dag brukar vara en gottgörelse- och botdag (bl.a. kan man be Litanian till det Ofödda Jesusbarnet).

Pro Life rörelsen verkar numera för ett internationellt erkännande av den 25 mars som Det Ofödda Barnets Dag. Oavsett om detta kommer att förverkligas eller inte, är det en utmärkt idé att ensam eller tillsammans med andra be några av bönerna i detta kapitel som en förbönsgudstjänst för alla ofödda barn.

Den Andliga Adoptionsbönen

Från USA, 1950-talet. Den ber man varje dag i nio månader

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Och/eller:

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av hela mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.


När du ber Rosenkransen lägg då gärna till, efter Fatimabönen (O min Jesus…):

Jesus, beskydda och rädda alla ofödda barn.

Ritual för Löftesavläggning vid Andlig Adoption

På många platser t.ex. i USA och Polen börjar man ”adoptionen” av det ofödda barnet med en gudstjänst, då man insett att det är viktigt med hela Kyrkans och församlingens stöd för att avlägga ett så krävande löfte. Texten för de bedjandes ansvar läses och löftet avläggs under en Mässa eller Vesper. Efter predikan vänder sig någon av de närvarande till huvudcelebranten:


Någon av de närvarande Fader, några, som är här närvarande önskar under denna Eukaristi (Gudstjänst), (vid den Obefläckade Jungfru Marias Högtid/Herrens Bebådelses Högtid), avlägga löftet som påbörjar andlig adoption av barn som är hotade av att dödas genom abort.


Celebranten Jag beviljar er önskan eftersom ni genom andlig adoption vill skydda livet av de ofödda barnen vilka hotas att bli dödade genom abort. Må de som vill avlägga löftet komma fram till Herrens Altare.


De som ska avlägga löftet går fram till altaret.


Celebranten Vi ber ödmjukt Gud Fadern att våra bröder och systrar uppfyller sina åtaganden och på så sätt värnar om de ofödda liven som har börjat leva i sina mödrars liv men ännu inte fötts. Vi ber den Helige Ande om uthållighetens gåva för dem som ska lova detta.


Man sjunger eller reciterar (om en hymn till den Helige Ande inte redan har sjungits under gudstjänsten) Veni Creator Spiritus:

Kom, Skaparande, med Din tröst, Din boning tag i våra bröst.

Sänd riklig nåd från höjden ned och oss för Himmelen bered.


Du Tröstare och Ordets Tolk, Guds nådeskänk till jordens folk.

Du själens glädje underbar, Du kärleks källa evigt klar.


Med Din goda gåvor sju, Guds nådeverk fullbordar Du.

Du lär med skilda tungors ljud all världens folk att prisa Gud.


Ditt ljus i våra hjärtan tänd, från jorden dem till Himlen vänd.

Du all vår svaghet känner väl, så stärk oss nu till kropp och själ.


Vår fiende ifrån oss driv, med fridens gåva hos oss bliv.

Att fria från allt ont vi må, på Dina vägar trygga gå.


Gud Fadern, Du oss känna lär och vittnesbörd om Sonen bär.

Du visar oss Guds härlighet i evigheters evighet. Amen.


Celebranten Kära bröder och systrar, ni ska värna om det begynnande mänskliga livet. Med en särskild bön och uppoffring vill ni hjälpa Kyrkan i kampen mot Satan. Må var och en av er, i lydnad mot den Helige Ande, som har inspirerat er till denna andliga uppgift att skydda ett ofött barns liv, genom den Heliga Kommunionen, genom fasta och offer vara till gagn för varje adopterat barn och må ni finna glädje i kampen mot den onde, så att ni dagligen frambär detta offer, d.v.s. den Andliga Adoptionen genom Jesus Kristus.


Därefter följer överlämnandet av ljus för var och en av de adopterande.


Celebranten Ta emot Kristi Ljus. Må den ärofullt uppståndne Kristi Ljus skingra era hjärtans och sinnens mörker.


Celebranten tänder nu ett ljus på Påskljuset. Detta ger han till de adopterandes ansvarige, som i sin tur tänder de ljus som de adopterande håller i sina händer.


Celebranten Jag prisar Dig Fader, Himmelens och jordens Herre, för att Du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har Du bestämt (Luk 10:21).


Löftesavläggelsen börjar. De adopterande läser nu löftet tillsammans med hög röst. Celebranten kan också läsa följande löften som de adopterande upprepar med hög röst.


De som avlägger löftet säger tillsammans:

Inför den Allraheligaste Jungfrun, Guds Moder Maria, alla änglar och helgon, som vittnen och förebedjare:

Ledd av viljan att hjälpa och skydda de ofödda, lovar jag Gud Allsmäktig av hela mitt hjärta:

Att från och med idag, den…, andligen adoptera ett barn vilkens namn endast Gud känner:

Att under nio månader, varje dag be för detta barns liv och räddning samt för ett gott liv efter dess födelse.

Denna bön blir:

- en Rosenkransdekad,

- mina frivilliga beslut om offer,

- bönen som jag i dag ber för första gången:

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag nu andligen adopterar och som hotas av abort.

Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar er av allt mitt hjärta. Jag ber er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.


Celebranten Må Herren som har inspirerat er till detta offer av kärlek ge er nåden + att hålla ut i det goda ni idag har påbörjat inför Kristi altare och denna församling.

Alla Amen.


(Dekaden som man lovar att be är: 1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern. Hemligheten man brukar meditera över under denna bön är Bebådelsen eller Jesu Födelse).


Minneskort

Ofta delar man ut minneskort till dem som avlagt löfte att be för ofödda barn, kort som påminner om vad man lovat:

I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn har Du på (datum) andligen adopterat ett ofött barn. Detta ofödda liv är endast känt av Gud. I och med Adoptionslöftet har Du lovat att:

- Dagligen be Adoptionsbönen:

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av allt mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

- Dagligen be en dekad (1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern) för detta ofödda barns liv.

- Samt att dagligen göra ett frivilligt offer för detta barns räddning (exempelvis avstå från något man tycker om etc.).


Andra Föreslagna Böner att Be för Ofödda Barn


Ställföreträdande Bön om Dopets Nåd för Dem

som dör denna Dag utan att ha blivit Döpta

Allsmäktige evige Gud, Du som vill att alla människor ska bli Dina barn genom Din Son Jesus Kristus. Jag ber Dig nu om Dopets nåd i deras ställe som genom abort, sjukdom eller olycka möter döden innan de kan ta emot Dopets Sakrament.

(Gör nu korstecknet med vigvatten): I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn ber jag om Dopets nåd för alla dem som inte blivit döpta och som i dag har lämnat eller ska lämna denna värld.

Herre Jesus Kristus, se inte till våra synder utan till Din Kyrkas tro, ge dem den eviga vilan hos Dig och låt dem få det namn som dagens helgon bär.

Jesus, Maria, Josef, jag älskar Er. Rädda alla själar! Amen.

Man reciterar nu trosbekännelsen i deras namn som man bett för:

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

Eller:


Bön om Dopets Nåd för Aborterade Barn

Löfte: ”Genom denna bön kommer många aborterade barn att bli frälsta. Be den dagligen och gör den känd i hela världen. Den som lär andra att be den ska inte gå förlorad…” (Herrens budskap till Barnabas Nwoye den 29 juli 1998)

Använd helst vigvatten när du gör korstecknet i bönen.

Himmelske Fader, Din kärlek är evig. I Din oändliga kärlek har Du räddat världen genom Din enfödde Son, Jesus Kristus. Se nu på Din enfödde Son på Korset, på vilket Han ständigt blöder av kärlek för sitt folk och förlåt oss för Kristi skull.

Rena och döp de aborterade barnen med Din Sons Dyrbara Blod och Vatten som vällde fram ur Jesu öppnade sida, Han som hängde på Korset för deras frälsnings skull, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Må de, genom Jesu Kristi Heliga Död, få evigt liv, bli helade genom Jesu Sår och genom Kristi Dyrbara Blod befrias för att få den eviga glädjen med helgonen i Himmelen. Amen.


Barnabas fick också instruktioner om en ny rosenkransbön: Jesu Dyrbara Blods Nådekrans. Se bakgrund och text på AMP´s hemsida: www.avemariapublikationer.com


Bön till De Aborterade Barnens Skyddsänglar

Fader Walter W. Curtis, S.T.D.

Heliga Andar, skapade av Gud för att tillbe Honom och utsedda att leda och vara andliga vänner till människan. Trösta och se till de mänskliga varelser som genom abortens synd blev nekade att leva ett fullödigt liv här på jorden och genom Dopet den eviga gemenskapen med Honom enligt Hans planer för dem, Han som är deras Skapare. Eftersom de i all evighet tillber Gud, som de känner genom den naturliga ordningen, se till dem i evigheten.

I gemenskap med alla våra Skyddsänglar, be om förlåtelse för alla dem som har begått abortens synd mot Guds Gudomliga Lag: ”Du ska inte döda”.

Be om förlåtelse för alla dem som propagerar för denna synd mot Guds Majestät.

Be om förlåtelse för alla dem som uppmuntrar, godkänner eller samtycker till att denna dödssynd begås.

Hjälp oss att sträva efter att beskydda de ofödda barnens rättigheter till liv. Amen.


Bön om Beskydd för allt Mänskligt Liv

Christine Granger

Gode Skapare, vi prisar Dig och förundras över den skönhet och den variation som finns i alla Dina verk. Du skapade oss till Din avbild i livets tjänst, hjälp oss i denna vår uppgift. Hjälp oss att bevara och beskydda allt ofött mänskligt liv, som är heligt och dyrbart i Dina ögon. Amen.


Bön för Ofödda Barn

P. Joseph Maria Nilsson, OFM Conv.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår + med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom dessa Heliga Sår för alla ofödda barn.

Rädda alla ofödda liv så att de får sjunga Ditt lov, leva till Din ära och en dag bli medarvingar med oss till den Himmelska glädjen.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig. Herre förbarma Dig över alla ofödda barn.


Litania till Det Ofödda Jesusbarnet

George Peate. Förslagsvis kan denna litania bes i samband med O-Antifonerna och Magnificat mellan den 17-24 december. Litanian brukar även användas varje år den 28 dec. på de Oskyldiga Barnens Fest som gottgörelse för alla de barn som blir dödade genom abort. Den rekommenderas också som förberedelsebön inför Kristi Födelses Högtid.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder be för oss

Vår Fader, Du livets Skapare tack för livets gåva

Guds Ord genom vilken allting har blivit till

Jesus, Din ankomst kungjordes genom en Ängel

välsigna de ofödda barnen och deras föräldrar

Jesus, avlad i kärlek genom Guds Ande i Jungfru Maria

Jesus, älskad Son till den ödmjuke snickaren

Jesus, källa till oändlig glädje för Maria och Josef

Jesus, den åldrande Elisabet uppfylldes av glädje i Din närvaro

Jesus, den ofödde Johannes Döparen jublade av glädje

Jesus, Marias själ återspeglar denna gåva av Gudomlighet

Jesus, tack vare Dig prisar alla släkten Maria salig

Jesus, efter en månad i hennes sköte, så slog Ditt Hjärta av

kärlek

Jesus, efter två månader hade Din mun och Dina händer blivit formade på ett underbart sätt

Jesus, Din mun skulle senare förkunna Guds härlighet

Jesus, Dina händer skapades för att genomborras av kärlek

Jesus, före Din födelse vilade Du nära Din moders trogna hjärta

Jesus, Du som är tacksam för alla de som hjälpte Din Moder under hennes havandeskap

Jesus, Du som lär oss att vad vi har gjort mot en av dessa Dina minsta bröder och systrar, det har vi gjort mot Dig

Jesus, Din födelse var en glädjefylld uppenbarelse för mänskligheten

Jesus, då Du var nyfödd planerade en kung att döda Dig

Jesus, otaliga barn blev mördade i Ditt ställe

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Låt oss be. Herre, tack för att Du först kom till oss som det ofödda Jesusbarnet. I dag har våra små bröder och systrar som ingen kan räkna blivit övergivna av världens ledare, de som skulle vara rättvisans försvarare, men även av dem svurit trohet mot livet och till och med av deras egna föräldrar. Men Du är deras Frälsare. Du har inte glömt dem. Herre, rädda och beskydda dessa små liv från att skadas och bli bortglömda av en kall värld. Barmhärtige Herre, Ditt lilla Hjärta som barn är världens enda hopp och detta Hjärta blev senare tömt på allt Blod på Korset. Förlåt oss våra synder mot de ofödda, mot deras föräldrar som inte fått tillräckligt stöd och mot alla Dina barn. Herre, förbarma Dig över oss. Du Fridens Furste, hjälp oss genom Din helande Ande att med kärlek acceptera och skydda alla ofödda barn som är skapade till Din Avbild. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.


Novena till Guds Moder

för ett Slut på Aborterna

Novena to Our Blessed Mother to end abortion, från Universal Archconfraternity of Saint Philomena. Med kyrkligt godkännande på engelska, John J. Myers, Biskop av Peoria, 22 april 1997.

Vi behöver många bedjares hjälp att vinna denna svåra strid över det onda i vårt samhälle och att rädda miljoner ofödda barn över hela världen, som annars aldrig skulle få en chans att födas och att utvecklas som Guds barn.

När man ber novenan: En novena bes nio dagar i följd. Man kan be den när som helst, men ett mycket bra sätt att komma ihåg att be den och vilken dag det är i novenan är att be novenan de nio första dagarna i månaden. Varför inte varje månad?

Hur man ber novenan:

  • Läs först varje dags angivna meditation och bön.

  • Be Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern

  • Be Helige Bernhards Memorarebön:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven. Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.


Dag 1: Den största utmaningen ett barn står inför i dag är att överleva de första nio månaderna i livet. Ett av tre barn lever inte fram till sin ”födelsedag”. I en abort dör de utan att någonsin ha sett en mors leende eller känt hennes mjuka beröring. Deras rop, som aldrig hörts på jorden, ljuder genom hela himlen.


O Maria, älskade Moder, du hör ropen från dina barn som offrats i aborter. Hör våra böner för aborterade barn, som en lindrande salva på deras sår. Trösta dem och trösta oss som sörjer över att ha förlorat dem.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 2: För barnlösa mödrar. Aborter tar ifrån en mor mer än hennes barns liv, mer än leendet, de första orden, stegen, kärleken och kramarna. Aborter är onaturliga. Tomheten som en mor känner efter en abort tar också ifrån henne något mänskligt. Det är en förlust som får henne att känna sig väldigt ensam och övergiven.


O Maria, det människoblivna Ordets moder, genom den Helige Andes kraft förenades det mänskliga och det gudomliga i ditt modersliv. Hör vår bön för barnlösa mödrar och be din Son att återställa dem i Sin nåd. Visa dig för dem som deras kärleksfulla, Himmelska Moder i deras ensamhet.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 3: För våra barn. En strid rasar om våra barns själar. Kyskhet och renhet framhålls för våra barn som bara ett av många likvärdiga vägval i livet och ofta ett val som förlöjligas i media. Vissa organisationer förhindrar aktivt föräldrars ansträngningar att ingripa i väsentliga avgöranden i deras barns liv. Vare sig det gäller cigaretter, födelsekontroll - metoder eller aborter, så betraktas barn som framtida kunder på den öppna marknaden.


O Maria, Guds Sons Moder, du vet hur mycket din Son älskade de små barnen. Hör våra böner och förena dem med dina egna, och använd dem för att krossa den ormens huvud, som väntar på tillfälle att sluka våra barn och skilja dem från din Son.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 4: För flickor och kvinnor. Den Första Moseboken förklarar att både män och kvinnor skapades till Guds avbild. Att fira det kvinnliga och flickornas och kvinnornas unika roll som livgivare och som livets vårdarinnor, ärar både Gud och kvinnligheten. Aborterna blundar för denna Guds avspegling hos flickorna och kvinnorna. På samma sätt är det med bristen på blygsamhet och andra aktiviteter som utnyttjar flickorna och kvinnorna.


O Maria, allra renaste Moder, hör våra böner för flickorna och kvinnorna. Hjälp flickorna och kvinnorna att bättre kunna se Guds avbild i sin kvinnlighet. Be din Son om särskild nåd för flickorna och kvinnorna, så att de alltid kan uppträda och klä sig enkelt och värdigt.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 5: För pojkarna och männen. Pojkarna och männen skapades också till Guds avbild, och därför är också det sant manliga en avspegling av en underbar Gud. Dock finns det pojkar och män som inte är manliga på rätt sätt utan som gärna känner lust och tränger sig på, som är otrogna och känslolösa, oansvariga och opålitliga. Omfattningen av aborttragedin är ett direkt resultat. Ingenting skulle vara så framgångsrikt för att få slut på aborterna än att förstå den sanna manligheten rätt.


O Maria, den Helige Josefs kyskaste maka, hör vår bön för pojkarna och männen. Hjälp dem att i den Helige Josef se ett föredöme i sann manlighet. Be din Son om nåden att hjälpa pojkarna och männen att leva rent och heligt och undvika köttets frestelser.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 6: För familjerna. Familjerna har i Guds kärleksfulla frälsningsplan fått förtroendet och det särskilda ansvaret att ge världen nytt liv. Det gör, att man och hustru genom sin kärlek för varandra och genom sexualitetens gudomliga gåva, också inbjuds att samverka med Skaparen för att bringa nytt liv. Att då använda konstgjorda, antikonceptionella medel avvisar ofint denna inbjudan. Att utanför äktenskapet umgås sexuellt är också det ett missbruk av den gudomliga gåva som könen är, och ett förkastande av Guds plan för frälsningen. Båda dessa bruk kan bara leda till ett förkastande också av nytt liv genom abort.


O Maria, familjernas Drottning, din Sons offentliga tjänst började genom din förbön vid bröllopet i Kana. Hör vår bön för familjerna. Be för oss hos din Son och be Honom om de nådegåvor vi behöver för att leva sexuellt på ett sätt som verkligen hedrar oss och ärar Gud.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 7: För Kyrkan. Den Katolska Kyrkan började med den Helige Andes nedstigande över apostlarna. Kyrkan har trofast förkunnat Livets evangelium och den Goda Nyheten, i tid och otid, i nästan två tusen år inspirerad av den Helige Ande. Kyrkan har i varje tid väckt prästers, biskopars och påvars röst i försvar för livet och i motstånd mot aborter. Tack och lov!


O Maria, Kyrkans moder, du var tillsammans med apostlarna, när Kyrkan föddes. Hör vår bön för Kyrkan. Uppfyll prästerskapet och de trogna med brinnande kärlek till livet, särskilt de ofödda och en längtan att stödja de ofödda i bön och handling.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 8: För dem som medverkar till abort. Läkarna, sköterskorna, kuratorerna och andra som arbetar med abort i stor skala, är våra bröder och systrar. Abortförespråkare bland politiker och andra som arbetar för att möjligheten till abort alltid ska finns tillgänglig, är det också. Det är vår kallelse att se Guds avbild i alla dem. Vi är också kallade att visa dem kärlek. Det allra viktigaste är, att vi ber för dem eftersom det är vår kallelse. Vi är särskilt kallade att be för dem som är fyllda av raseri, för dem som är i störst behov av Guds helande nåd och omvändelse.


O Maria, Barmhärtighetens moder, hör vår bön för dem som tillhandahåller eller ger sitt stöd för abort. Berör med din mäktiga förbön dem som gör abort möjlig, och dem som stöder abort, med den oväntade nåden som kan rädda och förvandla liv. Hjälp dem att se vad de i verkligheten utför, och när de insett det fasansfulla i sin verksamhet, hjälp dem att komma till din Son för att få förlåtelse och barmhärtighet.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare


Dag 9: För ett slut på aborter. Vi som tror på den Uppståndne Herren, vet redan att vi segrat. Barnoffren genom abort kommer att upphöra. Den slutliga segern blir inte en laglig eller rättslig seger utan en hjärtats omvändelse för dem som söker abort, som utför och stödjer abort. Det har i vår tid behagat Gud att många omvändelser skett genom vår Saliga Moders förbön. Av den anledningen bönfaller vi förtröstansfullt vår Saliga Moder Maria att ge oss det vi ber om.


Maria, saliga Moder, hör vår vädjan. Berör deras hjärtan som söker abort, de som utför dem och som stödjer dem. Led dem med din milda hand till din Son.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt MemorareHeliga Annas Ständiga Novena

Från Den Heliga Annas Basilika, Pennsylvania, USA. För varje tisdag under året


F. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F. Gud kom till min räddning

Alla Herre skynda till min hjälp


Läsning

Där man regelbundet ber den ständiga novenan kan man byta ut följande s.k. läsning mot någon annan. Ber man novenan ensam hoppar man över denna läsning.

Vördnaden för den Heliga Anna är vördnad för Evangeliet. Som Marias mor och Jesu mormor, förkroppsligar Anna vördnaden för Maria och kärleken till vår Herre och Hans undervisning. Som judisk kvinna representerar den Heliga Anna ekumenik och respekt för andras tro och ras. Såsom mormor är hon ett exempel på familjens betydelse och respekt för de äldre. Såsom en alldeles vanlig troende kvinna representerar hon på jorden vanlig mänsklig dygd och helighet genom kärleken till familjen och nästan. Den Heliga Anna hade en dotter vars make inte var biologisk far till barnet och en svärson som övervägde att skilja sig från dottern. Den Heliga Annas dotter var flykting genom sin flykt till Egypten och hennes barnbarn var en dödsdömd fånge. Hon ställdes inför sin makes död. Den Heliga Anna visste vad hårt arbete var och hennes enkla livsstil gjorde henne solidarisk med de fattiga i dagens värld. Hon lärde sin dotter att be, att arbeta, att vara en god nästa, till och med att tolka politiska situationer, lokalt inför Herodes politik, och utomlands.

En novena styrker människan och hjälper henne att förstå bönens makt. Vår Herre uppmanade oss: ”Be alltid”. Den Heliga Annas Novena är en bön om att härda ut. Vår Herre uppmuntrade oss att knacka och dörren ska öppnas, att be, och vi ska få. Den Heliga Anna är en gemenskapens bedjare. Jesus sade: ”Allt vad två eller tre kommer överens om att be om på jorden, det kommer de att få av min Fader” (Matt 18:19). Den Heliga Annas Novena är en bild av lärjungarna och Maria församlade efter Herrens Himmelsfärd för att be under nio dagar om den Helig Andes ankomst. De gick upp till rummet på övervåningen. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Och…var de alla församlade. Och… alla fylldes av Helig Ande (Apg 1:13,14 & 2:1,4). Den Heliga Annas Novena visar att Gud har satt oss här på jorden för att vi ska hjälpa varandra på olika sätt, också genom att be för varandra. Vi ber för varandra precis som den Helige Paulus, som sade: ”Bistå mig i min kamp genom att be till Gud för mig” (Rom 15:30).


F. Låt oss be. Allsmäktige Gud, all barmhärtighets Fader och alla goda gåvors Givare, vi ärar och prisar Dig tillsammans med alla Dina helgon. Vi ber också om deras förbön i allt vi behöver till kropp och själ. På deras förbön, ber vi Dig att förlåta oss alla våra synder och höra vår bön om att få all den avlat som Din Sons Ställföreträdare på jorden har utlovat. Låt oss alltmer komma nära Din Sons Gudomliga Hjärta, Han som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och regerar från evighet till evighet.

Alla Amen.


Hyllningsbön till Den Heliga Anna

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 20 mars 1886

F. Heliga Anna,

Alla vi kommer till dig med stor förtröstan.

F. Du är den privilegierade kvinnan, som tack vare dina dygder och din helighet, förtjänade av Gud, all nåds Källa, att ge liv åt henne som är uppfylld av nåd, den mest välsignade av alla kvinnor, det Människoblivna Ordets Moder, den Saliga Jungfrun Maria. När vi tänker på det stora privilegiet som Gud har skänkt dig, vill även vi förena oss med alla dem som litar på din förmedling och förbön.

Alla Låt oss få tillhöra dem som du beskyddar och har kär i liv och i död.

F. Omslut oss med ditt mäktiga beskydd och be för oss om nåden att få insikt om det som skiljer oss från Gud och sann ånger däröver.

Alla Hjälp oss att älska Jesus och Maria och att troget uppfylla de plikter som vår kallelse medför.

F. Rädda oss från alla faror till kropp och själ och var vid vår sida när vi ska lämna denna värld, så att även vi får tillhöra Guds familj i evigheten.

Alla Där ska vi tillsammans med dig, Heliga moder Anna, som fått föda den kvinna som burit Guds Ord i sitt liv, få jubla i det Himmelska hemmet i all framtid. Amen.


Bön till Den Heliga Anna om en särskild nådegåva

F. Ärorika och Heliga Anna, så full av medlidande med dem som åkallar dig och har särskild omtanke och kärlek för dem som lider. Jag ber dig ödmjukt om hjälp

(här ber nu alla tyst en stund i sin egen intention).

Alla Be din dotter den Saliga Jungfrun Maria att bära fram mitt hjärtas intention inför Jesu Tron, så att Han ger mig den hjälp som jag behöver.

F. Fortsätt att be för mig till dess att jag har fått hjälp. Framför allt be för mig, så att jag får den största av alla nådegåvor: att en dag få skåda Herren Ansikte mot ansikte tillsammans med dig och Maria och alla helgon i evighet.

Alla Amen.

F. Heliga Anna

Alla. Moder till henne som är vårt liv, vår ljuvlighet och vårt hopp, be henne att hjälpa oss i alla våra bekymmer och att nå det eviga livet.

Fader vår. Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.


Litania till Den Heliga Anna

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, född av den Heliga Anna, be för oss

Heliga Anna

Du som härstammar från Davids kungliga släkt

Du patriarkernas dotter

Du den Helige Joakims trognas hustru

Du moder till Maria, Jungfrun och Guds Moder

Du ömma moder till Himlarnas Drottning

Du vår Frälsares mormor

Du älskad av Jesus, Maria och Josef

Du den Helige Andes redskap

Du den berikade av Guds Nåd

Du förebild i tro och tålamod i lidandet

Du lydnadens spegel

Du förebild för äkta kvinnlighet

Du försvarare av jungfrur

Du förebild för kristna mödrar

Du äkta makars beskyddare

Du barnens väktare

Du stöd för det kristna familjelivet

Du Kyrkans hjälpare

Du barmhärtiga moder

Du moder till vilken man kan anförtro allt

Du de fattigas vän

Du änkornas förebild

Du de sjukas hälsa

Du som botar dem som lider av sjukdom

Du de sjukas moder

Du de blindas ljus

Du förespråkare för dem som inte kan tala

Du som lyssnar för dem som inte kan höra

Du de olyckligas tröst

Du de förtrycktas hjälp

Du änglarnas och helgonens glädje

Du syndarnas tillflykt

Du frälsningens hamn

Du Skyddshelgon för en helig död

Du som hjälper alla, som tar sin tillflykt till dig

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Be för oss Heliga Anna,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Herre, våra fäders Gud, lyssna till den Heliga Annas böner, och ge oss den välsignelse som Du en gång lovade Ditt folk, ty hon blev utvald med den Helige Joakim bland alla andra till att bli föräldrar åt henne som skulle föda Människosonen, Din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.


F. Med Mariabarnet du på armen bär,

Alla beskydda oss o Moder Anna kär.

F. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.


Helige Aposteln Judas Taddeus Ständiga Novena


Skyddshelgon för hopplösa fall och om ett kyskt liv

Som man ber den 28:e varje månad. Fanns återgiven på ett gammalt bönekort (utan årtal) tryckt av AB Dacia Tryck, Stockholm och har därför med all säkerhet använts av många troende även i Sverige.


Vädjan

Helige Judas, ärorike Apostel, Jesu trogne tjänare och vän; förrädarens namn är orsak till att du blivit bortglömd av så många, men Kyrkan ärar och åkallar dig över hela jorden som Skyddshelgon för hopplösa fall. Be för mig som är i svårighet. Jag ber dig att göra bruk av den särskilda förmån du fått: att komma med snar och synlig hjälp till dem som nästan gett upp hoppet. Kom till min hjälp i min stora nöd, så att jag får Himmelens tröst och stöd i alla mina behov, frestelser och lidanden och särskilt (nämn böneintentionen) och att jag får tjäna Gud med dig och alla de utvalda i evighet. Amen.


Löfte

Jag lovar dig, o Helige Judas Taddeus, att jag alltid ska minnas denna stora nåd. Jag ska aldrig upphöra att ära dig som min särskilde och mäktige Beskyddare och jag ska göra allt som står i min makt för att främja devotionen till dig. Amen.


Bönelitania

Helige Judas Taddeus, be för oss och för alla som ber om din hjälp.

Helige Judas Taddeus, de förtvivlades hjälp, bistå mig i min nöd.

Be för oss, att vi blir välbehagliga inför Gud och därigenom får Hans eviga välsignelse.

Be för oss, att vi får tillträde till de saligas krets och för alltid får glädjas i Guds närvaro. Amen.

Helige Apostel, vi ber till dig med förtroende.

Helige Apostel, vi ber till dig med förtroende.

Helige Apostel, vi ber till dig med förtroende.

Helige Judas Taddeus, de förtvivlades hjälp, hjälp mig i min nöd.

Helige Judas Taddeus, de förtvivlades hjälp, hjälp mig i min nöd.

Helige Judas Taddeus, de förtvivlades hjälp, hjälp mig i min nöd.

Be för oss, att vi före vår dödsstund sonar alla våra synder genom uppriktig ånger och ett värdigt mottagande av de Heliga Sakramenten. Amen.


Slutbön

Ärorike Apostel, Martyr och Jesu släkting, Helige Judas Taddeus, som förkunnade den sanna tron bland många folkslag, och som genom kraften av Herrens Heliga Ord vunnit många stammar och folk för Kristus.

Jag ber dig, att jag från och med denna dag på din förbön får nåden att avstå från alla syndiga ovanor, att jag vänder mina tankar från det onda, att jag alltid får din hjälp, särskilt i nöd och fara och till slut tryggt uppnår det Himmelska Hemlandet för att med dig tillbe och lovsjunga den Allraheligaste Treenigheten, Fadern och Sonen och den Helige Ande, från evighet till evighet. Amen.

Helige Judas Taddeus, jag ber dig ödmjukt av hela mitt hjärta, hjälp mig så att allt sker enligt Guds Heliga Vilja. Amen.Den Heliga Thérèse Världsvida Novenagemenskap


På frågan vad Syster Thérèse skulle göra i Himlen svarade hon: ”Jag ska göra gott på jorden!”


Det finns en novenagemenskap över hela världen som består av troende som ber den s.k. Rosornas Novena till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet från den 9 till den 17 varje månad. I denna gemenskap, där man ber ensam eller tillsammans med någon annan, förenas man samtidigt i en andlig gemenskap med alla dem som ber novenan mellan den 9-17 varje månad och alla de andras böneintentioner förenas med de egna.

Novenan kan naturligtvis också påbörjas när som helst under månaden.

Den numera världsbekanta clarissan, Moder Maria Angelica (Rita Rizzo född 1923, Canton, Ohio), grundare till Eternal World Television Network (EWTN) den 15 augusti 1981, led av en fruktansvärd mag- och tarmsjukdom från år 1939. År 1941 var smärtorna outhärdliga, men läkarna kunde inte göra något för att hjälpa henne. Vid ett besök hos den stigmatiserade Rhoda Wise fick hon uppmaningen att be Rosornas Novena till Lilla Thérèse. Efter de nio dagarnas novena den 17 januari 1943 försvann sjukdomen omedelbart. Mycket tack vare detta gudomliga ingripande sökte sig Rita till ordenslivet.


Jesuitpater Putigan började be novenan till Lilla Thérèse den 3 december 1925 för att be henne om hjälp i sin sjukdom. Under nio dagar bad han 24 ”Ära vare Fadern” och tackade den Heliga Treenigheten för alla de välgärningar och bevis på nåd som hade kommit den Heliga Thérèse till godo under hennes 24 år på jorden. Pater Putigan bad den Heliga Thérèse att ge honom ett tecken på att denna novena skulle bli hörd och han frågade om hon inte kunde skicka någon som gav honom en nyplockad ros som tecken på bönhörelse. På novenans tredje dag kom en för honom okänd person och gav honom en vacker röd ros. Han började sedan novenan igen samma år den 24 december och bad denna gång om en vit ros som tecken på att Thérèse hörde hans böner. På novenans fjärde dag kom en av systrarna på det sjukhem där han vårdades med en vit ros och sade: ”Den Heliga Thérèse sänder dig denna ros”. Mycket förvånad frågar patern henne: ”hur fick du tag på denna ros?” Systern svarade: ”Jag var i kapellet och just när jag var på väg ut så passerade jag den Heliga Thérèse´ s Altare och denna ros föll ner framför mina fötter. Jag ville sätta tillbaka den i buketten, men då slog mig tanken att jag skulle komma med den till er i stället”. Pater Putigan fick den hjälp han hade bett om genom denna novenabön till ”Jesu lilla Blomma” och lovade att göra denna novena känd, så att den Heliga Thérèse blev än mer ärad.


Den Heliga Thérèse av Jesusbarnet Rosenkrans

Rosenkransen består av 24 kulor och i pendangen en kula samt en medalj av den Heliga Thérèse. Detta är en mycket populär rosenkrans.

Den Ständiga och Mäktiga ”Rosornas Novena”

Brukar bes 9-17 varje månad

Börja novenan varje dag med följande bön (den ensamma kulan):

Heliga Treenighet, Gud Fader, Gud Son och Gud Helige Ande, jag tackar Dig för alla de välgärningar och nådegåvor som Du har gett Din tjänare Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet under de tjugofyra år som hon levde här på jorden.

Med tanke på Ditt älskade helgons liv och hennes förtjänster ber jag Dig att Du hör min bön och hjälper mig med det som jag ber om, om det är enligt Din Heliga Vilja och att det jag ber om inte är ett hinder för min frälsning. Amen.


Ära vare Fadern… (tjugofyra gånger)

Efter varje ”Ära vare Fadern” ber man:

Heliga Therese av Jesusbarnet och det Heliga Anletet, / be för oss.


Förberedelsebön inför Kommunionen

Jfr. Heliga Thérèse ord i hennes Själs Historia (Självbiografiska skrifter sid. 150). Rekommenderas till alla ”Thérèses vänner” som förberedelse att be före Mässan.


Heliga Jungfru, hjälp min själ att bli en fri mark. Ta bort all bråte som skulle kunna hindra den att vara verkligt fri. O Moder, jag ber dig att slå upp ett rymligt tält på denna mark, ett tält värdigt Himlen och att pryda det med dina egna smycken, dina dygder.

O kom alla helgon och änglar och ge en storslagen konsert så att Jesus när Han kommer till mitt hjärta kan glädja sig över att bli så väl mottagen. Amen.


När Jesus stiger ner i mitt hjärta har jag ett intryck av att det gläder Honom att bli så väl mottagen, och då blir jag själv också glad.”

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga AnletetBrödraskapens Dagliga Böner

Skapular- och Medaljböner


Många troende har den goda vanan att med tro, vördnad och tillförsikt bära olika uppenbarade skapular och medaljer. Dessa är inga amuletter, utan en påminnelse om Guds konkreta kärlek som ledsagar och beskyddar oss på vår pilgrimsvandring mot målet: den eviga föreningen med Gud i det himmelska livet. Genom att bära dessa skapular och medaljer är man ofta uppmanad att be någon särskild bön. De mest kända av dessa skapular- och medaljböner är samlade i detta kapitel.

Guds Moder lär ha sagt följande i Medjugorje den 18 juli 1985: ”Idag uppmanar jag er att ha ett flertal välsignade föremål i era hem. Varje person ska också bära på sig något som är välsignat. Allt ska välsignas så att Satan frestar er mindre, för genom dessa välsignade föremål har ni ett nödvändigt skydd mot Satan.”

Kom ihåg att alla skapular ska välsignas av en katolsk präst, som också vanligtvis ska ”ikläda” den troende skapularet, vilket man bär på sig, oftast runt halsen.

Vanligtvis bär katoliker oftast ett litet krucifix, den s.k. Undergörande Medaljen samt Karmelskapularet (det Bruna Skapularet) kring halsen. Om man önskar bära andra medaljer kan dessa med fördel fästas på rosenkransen, som man alltid bör ha med sig. Även krucifix och medaljer ska välsignas av en katolsk präst eller diakon.


Samtliga böner som medlemmar i de olika brödraskapen ber och som finns med i denna bönbok är också återgivna i detta kapitel:


Förebedjarnas Dagliga Bön I

Jesu Heliga Hjärta, Du som sa att vi ska be och få, söka och vi ska finna, knacka på och det ska öppnas för oss. Genom Din Allraheligaste Moder Marias förbön knackar jag, söker jag och ber att bli bönhörd: förbarma Dig över dem som bett om vår förbön.

Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…

Jesu Heliga Hjärta, jag litar och hoppas på Dig. Jesu Heliga Hjärta, Du som sa att det vi ber om hos Fadern i Ditt Namn, det vill Han ge oss genom Din Allraheligaste Moder Marias förbön. I vårt behov ber jag ödmjukt och med förtroende Din Fader i Ditt Namn att bli bönhörd: förbarma Dig över mig och alla som bett om vår förbön.

Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…

Jesu Heliga Hjärta, jag förtröstar och hoppas på Dig. Jesu Heliga Hjärta, Du har sagt: ”Himmel och jord ska förgå, men mitt ord ska aldrig förgå”, på Din Allraheligaste Moder Marias förbön är jag säker på att bli bönhörd: förbarma Dig över de övriga förebedjarna och alla dem som bett om vår förbön.

Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…

Jesu Heliga Hjärta, jag litar och hoppas på Dig. Jesu Heliga Hjärta, för Dig är det omöjligt att inte ha medlidande med de olyckliga, förbarma Dig över oss syndare och ge oss den nåd som vi ber om genom Marie Obefläckade Hjärta, hon som är Din och vår ömma Moder.

Helige Josef, Jesu Heliga Hjärtas fosterfader, be för oss.

Var hälsad, o Drottning, barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd och vårt hopp, var hälsad! Till dig ropar vi, Evas landsflyktiga barn; till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt. O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Eller:


Förebedjarnas Dagliga Bön II

Vädjan till Jesu Heliga Hjärta

Herre Jesus Kristus, mitt hjärtas Konung och min själs Brudgum, till Ditt Heliga Hjärtas barmhärtiga kärlek anbefaller jag mig själv och alla dem som jag har lovat att bära fram till Dig i förbön.

Låt Ditt Gudomliga Hjärtas kärlek värma våra hjärtan och själar att vi aldrig glömmer eller överger Dig.

Låt Ditt eget lidande, som Du med kärleksfull lydnad uthärdade på jorden, ge oss styrka i svårigheter, sorger och smärtor.

Låt Dina egna tårar och inre lidanden vara vår tröst och hjälp att uthärda allt för Dig.

Låt Dina Heliga Sår läka våra själsliga sår.

Låt det djupa Såret på Din skuldra, som Du fick när Du bar korset, hjälpa oss att bära våra dagliga bördor och kors.

Låt Ditt Dyrbara Blod pulsera i oss och bli vår rening från all oordnad kärlek till denna värld.

Låt Ditt Heliga Anlete, sargat och förnedrat, lysa för oss i vårt andliga mörker.

Låt Din kärleksfulla blick ge oss glädje och hopp.

Låt Dina barmhärtiga händer, som botade sjuka, dra upp oss ur syndens avgrund och befria oss från egoismens bojor.

Låt Dina välsignade ord leda oss genom all oro och förtvivlan och få alla att hitta tillbaka till Dig.

Låt Din och vår älskade Mors förbön vara vår räddning från all omåttlighet och från att gå under av livets bekymmer.

Låt Dina heliga be och vädja för oss.

Låt Dina änglar beskydda oss från allt ont.

Var Du, Herre Jesus, vårt allt i livet och i döden och rädda oss med Din kärlek. Amen.

Himmelske Fader, Du som gav oss Jesus, vår Frälsare, i Dina händer överlåter jag mig själv och alla dem jag ber för: Fader Vår…

Moder Maria, hjälp mig i min förbön för alla dem jag ber för: Var hälsad Maria…

Helige Josef, kyske make till Guds Moder och ömme fosterfar till Herren, be för oss, för Kyrkan, för familjerna, för alla arbetare och alla döende.

Allraheligaste Treenighet, låt allt vad vi är och gör vara Dig till behag och människor till frälsning: Ära vare Fadern…


Vigning till Den Obefläckade Jungfrun

Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.). Denna vigningsbön används dagligen av medlemmarna i den internationella andliga rörelsen Militia Immcaulatae.

Obefläckade Jungfru, min Moder Maria, till dig förnyar jag i dag och för alltid överlåtelsen av mig och hela mitt liv, så att du kan använda mig för själarnas väl. Det enda jag ber dig om, min Drottning och Kyrkans Moder, är att få samarbeta troget i din mission för Kristi Rikes ankomst.

Jag överlåter därför, Marie Obefläckade Hjärta, min bön, mina gärningar och uppoffringar denna dag för syndarnas omvändelse och för alla människors frälsning.

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.


Eller:

Obefläckade Jungfru, Kyrkans Moder och min Moder Maria, jag överlåter mig helt och fullt åt dig och bejakar helhjärtat det projekt av nåd som den Himmelske Fadern från evighet haft för mig och som jag dagligen med glädje tar emot ur din Sons händer.

Hjälp mig att formas av den Helige Ande och att bli ett välsignat redskap för utbredandet av Guds Rike genom trohet mot den kallelse som jag har fått ta emot, i gemenskap med alla bröder och systrar, särskilt de fattigaste och de som är mest i behov av försoning.

Därför ger jag dig, Maria, alla mina böner, gärningar och uppoffringar denna dag.

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.


Josefsbrödraskapets Dagliga Bön

Korstågsbönen”

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och verklig brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.


Vigningsbön till Jesusbarnet

Daglig bön för Jesusbarnets av Prag Hedersvakt

Guds Moder uppenbarade denna bön för den Vördnadsvärde Pater Cyrillos av Guds Moder, karmelit (1590-1675), den förste och mest hängivne förkunnaren av Barnet i Prag.

Jesus, jag flyr till Dig, och genom Din Moder ber jag Dig om hjälp (nämn böneintention).

Jag tror verkligen att Du är den Allsmäktige Guden som kan ge mig skydd. Full av förtröstan, hoppas jag att Du ger mig Din nåd.

Jag ger Dig mitt hjärta och ångrar samtidigt allt ont och orent i mitt liv. Jesus, jag ber Dig att bryta mina band av synd som snärjer mig och styrk mig i min föresats att bättra mig. Jag vill inte förolämpa Dig mer.

Jag viger mig helt och hållet till Dig och är villig att lida för Dig och tjäna Dig i evighet.

Jag lovar Dig också att älska min nästa av kärlek till Dig.

Herre Jesus, Allsmäktiga Barn, jag ber Dig att hjälpa mig, (nämn böneintention).

Låt mig få tillhöra Dig i evighet, så att jag med Josef, Maria och alla Änglar kan få komma till Dig en dag och i evighet få lovsjunga Dig med dem. Amen.


Den Andliga Adoptionsbönen

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort.

Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar er av allt mitt hjärta. Jag ber er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

De som avlagt eden bör också be en dekad av Rosenkransen


Dagliga Skapular- och Medaljböner

Som hjälp för dem som enligt Herrens och Guds Moders anvisningar i olika privatuppenbarelser bär olika skapular och medaljer återges här några av de vanligaste skapular- och medaljböner som bärarna är uppmanade att be dagligen.

 

Bön till Vår Fru av Berget Karmel och av Det Heliga Skapularet

Detta är en daglig bön till Vår Fru av Berget Karmel som exempelvis kan användas av dem som bär det Bruna Skapularet. Gammal avlatsbön, Leo XIII. 16 jan. 1886. Se särskild text angående Karmelskapularet.

Välsignade Obefläckade Jungfru, du Berget Karmels prydnad och ära, du som gläder dig över dem som har blivit iklädda din vördade dräkt, se även till mig som har tagit min tillflykt under din moderliga mantels beskydd genom att ikläda mig Skapularet.

Ge mig styrka genom din makt. Upplys mitt hjärtas mörker med din vishet. Föröka i mig tron, hoppet och kärleken. Smycka min själ med nåd och dygder, så att du och din Gudomlige Son alltid kan älska mig.

Var alltid min hjälp under detta liv och trösta mig med din heliga närvaro i min dödsstund. När jag lämnar denna värld, bär mig då som ditt barn och trogne tjänare till den Allraheligaste Treenigheten, så att jag kan få lovsjunga och upphöja dig i Himmelen för evigt. Amen.

Var hälsad Maria (tre ggr). Ära vare Fadern…


Den Mirakulösa Medaljen

Av alla medaljer är denna den främsta som Guds Moder själv har gett oss som ett tecken på sin moderliga omsorg och kärlek. Ingen som älskar Herrens och vår Moder kan underlåta att bära den!

Den 27 nov. 1830 uppenbarade sig Guds Moder för den Heliga Catherine Labouré (1806-76, 28 nov.) hos Barmhärtighetssystrarna i Paris. Den Heliga Jungfrun uppmanade henne att låta göra en medalj med bilden av Maria så som hon uppenbarade sig. På ena sidan med den Obefläckade Jungfruns bild skulle följande bön stå: ”O, Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig.” Denna medalj är i dag känd som den Undergörande Medaljen. År 1836 erkände Paris´ Ärkestift dessa uppenbarelser som autentiska. Ärkebiskopen ville själv ha den första Medaljen som präglades. Den Salige Pius IX berikade den med avlat och precis som Maria lovade, så får den som bär den både andlig och timlig nåd. Leo XIII (1873-1903) instiftade den 23 juli år 1894 en fest med egen Mässa och Officium för att hedra den Obefläckade Jungfrun Maria av den Mirakulösa Medaljen för den 27 november.

År 1927 började man i Filadelfia (USA) den Ständiga Novenan till Den Obefläckade Jungfrun av den Mirakulösa Medaljen (se Militia Immaculataes böner). Denna Novena har oavbrutet betts sedan dess, inte bara i USA, utan av miljoner katoliker över hela världen. Den särskilda dagen för denna Novenabön är måndagar. Bär alltid med dig Mirakulösa Medaljer, som du först låter välsigna av en präst eller diakon. Dela ut dessa Medaljer till människor du kommer i kontakt med. De gör verkligen under!


Novenabön till Den Obefläckade Jungfrun

av Den Mirakulösa Medaljen

Ur My Sunday Missal, 1938. Gammal avlatsbön. Denna Ständiga Novenabön brukar man be varje måndag samt varje dag under Den Mirakulösa Medaljens Månad (27 okt. – 27 nov.)

Låt din särskilda hjälp och ditt beskydd vara över dem som bär din Medalj, Heliga Guds Moder. Låt detta tecken på din kärlek vara deras styrka som kämpar i detta livet och en allsmäktig sköld mot deras fiender. Låt detta tecken på din omsorg ge tröst åt dem som gråter och frid åt de plågade. (Nämn här din särskilda böneintention.)

Låt denna medalj vara en underpant på den eviga härligheten i vår dödsstund. Amen.

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig. Amen.


Jesu Heliga Anletes Medalj

Uppenbarad för Moder Maria Pierina De Micheli (1890-1945). Den Helige Pater Pio kallade denna medalj ’Inträdesbiljetten till Himmelen’!

År 1938, uppenbarade sig Guds Moder för Moder Pierina Giuseppina, som vid detta tillfälle bad inför Sakramentet och plötsligt får hon se en ljusglob vari den Heliga Jungfrun visar sig med ett litet Skapular i handen. Skapularet utgjordes av två små flanellbitar, förenade med ett litet band. På ena flanellbiten fanns bilden av Jesu Heliga Anlete som omslöts av orden: ”Illumina, Domine, Vultum Tuum super nos” (Herre, lys för oss med Ditt Anlete). På den andra flanellbiten fanns avbildat en Hostia med strålar runt om. Orden runt Hostian var: ”Mane nobiscum, Domine” (Stanna kvar hos oss, Herre). Den Heliga Jungfrun närmar sig nunnan och säger: ”Detta skapular, eller medaljen som kan ersätta det, är ett tecken på Guds kärlek och barmhärtighet, som Jesus vill ge världen i dessa tider av sensualitet och hat mot Gud och Kyrkan. Det slängs ut nät av ondska för att slita bort tron från människornas hjärtan… ett Gudomligt motgift och försvar är nödvändigt. Detta försvar är Jesu Heliga Anlete. Alla som kommer:

- att använda detta skapular eller den ersättande medaljen

- och om möjligt, besöka Jesus närvarande i tabernaklet varje tisdag som gottgörelse för de fruktansvärda förolämpningar som tillfogades min Sons Heliga Anlete under sitt lidande och som Han får genomlida varje dag av många oheliga, ofullkomliga och onda människor när de ovärdigt tar emot den Heliga Kommunionen och inte respekterar Sakramentets helighet och värdighet genom hyllningar och tillbörliga knäböjningar.

Dessa lovar jag i min Sons Namn:

- De ska stärkas i sin tro.

- De ska få hjälp med att försvara sin tro inför andra.

- De ska få all nödvändig hjälp att övervinna sina andliga svårigheter, både inre och yttre.

- De ska få hjälp mot själens och kroppens fiender.

- De ska få en lugn död med min Gudomlige Sons leende Anlete som tröstar dem.”

Budskapet från vår Himmelska Moder kunde inte vara mer tröstande. Vi kan uppmärksamma att den förvandlade Hostian jämställs med Kristi Ansikte. Detta påminner oss om att vi alltid ska se på Hostian vid Mässans elevation. Och aldrig är vår bön så mäktig som vid elevationen, då Kristus utgett sig för oss och ser på oss med största tänkbara kärlek och ömhet.

De som bär Jesu Heliga Anletes Medalj eller Skapular bör be dagligen:


Herre, se på oss med samma barmhärtiga blick i vår dödsstund som när Du såg på den ångerfulle rövaren Dismas.

Samt fem Ära vare Fadern, för att hedra Jesu Heliga Anlete


Köp Jesu Heliga Anletes Medalj från:

http://www.sistersofcarmel.com/medalhf.php

http://www.holyface.org.uk/materials.htm

http://www.holyfacedevotion.com/devotion.htm

(Som erbjuder fantastiska kors med Jesu Heliga Anlete)


Lilla Sachet - Jesu Heliga Namns Bröstvärn

Syster Maria av den Helige Petrus (1816-48), karmelitnunnan som fick bönen Den Gyllene Pilen uppenbarad av vår Herre (se detta kapitel), propagerade för en liten påse (sachet) innehållande ett vikt blad med Herrens Namn och några böner. Man kan likna den vid ett skapular. Den Lilla Sachet fick Kyrkligt godkännande för första gången i Tours den 24 juli 1848, samma år som Syster Maria avled 31 år gammal. Karmelitnunnan gav detta skrivna och hopvikta blad i en liten påse till alla dem som besökte henne och bad om förbön och hjälp. ”När Jesus namngavs – oskadliggjordes Satan… Jesus lät mig förstå vilken ära det ger Honom när vi firar Hans seger genom dessa ord, för de gör att de onda andarna darrar av vrede och Han lovar att välsigna alla dem som bär detta Evangelium och att beskydda dem från Satans anfall.”

Jesu Heliga Namns Bröstvärn eller Evangelium består av ett papper som:

- återger Jesu omskärelse och namngivning i Lukasevangeliet: ”När åtta dagar hade gått och man skulle omskära Pojken fick Han Namnet Jesus, det som Ängeln hade gett Honom innan Hans Mor blev havande.” (Luk 2:21), ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” (Ap 4:12)

- en bild på Jesus som barn runt vilken det står: ”Jesus! Var för mig Jesus.”

- initialerna: IHS (Iesus Hominum Salvator – Jesus människornas Frälsare)

- några små böner som inger förtröstan på Jesu Heliga Namn:

Gudomlige Jesus, genom den seger som Du vunnit över Satan genom att ta namnet Jesus, befria oss från hans snaror.

Jesus, Guds Son, förbarma Dig över oss.

Jesus, Jungfru Marias Son, förbarma Dig över oss.

O Jesus och Maria, var oss nådiga.

Herre, låt oss för evigt älska och frukta Ditt Heliga Namn, för inget kan skilja de Dina från Din kärlek och faderliga omsorg. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Gudomlige Jesus, genom Ditt tillbedjansvärda Anlete och Heliga Namn fräls oss, för allt vårt hopp är satt till Ditt Heliga Namn.

När Jesus namngavs – oskadliggjordes Satan.


Pappret viks sedan ihop till ett skapulars storlek, läggs i en liten påse, ibland även inplastad, och bärs sedan som en påminnelse om Jesu Heliga Namns makt och kraft. Man ber en präst att välsigna Bröstvärnet.

Syster Maria uppmanade dem som bar detta Bröstvärn eller Evangelium att ofta be:

- Ära vare Fadern (fem gånger)

- samt bönen: ”Välsignat vare Jesu Allraheligaste Namn i all evighet.”

Lilla Sachet kan köpas hos:

Sankt Josefs Karmel

Brödeskovvsvej 46

DK-3400 Hilleröd, Danmark

www.karmel.dk


Helige Benedikts Medalj

Den Helige Benedikts medalj är ett kraftfullt medel för att få Guds beskydd och Hans nåd om man bär den med tro. Medaljen finns att köpa hos de flesta katolska bokhandlare.

Enligt Syster Geneviève av det Heliga Anletet (Celine Martin) var hennes syster, Heliga Thérèse särskilt ivrig att dela ut Benedikts Medaljer. Hon sydde t.o.m. i smyg in en medalj i en arbetares rock när hon fick veta att han inte var en troende kristen!

På medaljen står följande bön och man inleder med att göra korstecknet över hjärtat:


Helige Fader Benedikts Kors + Heliga Kors, var mitt ljus och tillåt inte att den Onde leder mig. Försvinn Satan och inled mig inte till att leva enligt denna värld; det som Du vill att jag ska dricka är gift. Drick själv ditt eget dödsgift. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.


Den Gudomliga Barmhärtighetens Medalj

Från uppenbarelserna till Geraldine i Australien: ”Divine Inspirations from Jesus and Mary.” På medaljen står skrivet, som man gärna upprepar som bön varje dag:


Den som tror på mig ska aldrig dö, säger Jesus, världens Ljus.

Marie Obefläckade Hjärta och Jesu Heliga Hjärta, ge vår värld enhet och frid!


Jesu Dyrbara Blods Sköld

Precious Blood Badge bärs av många katoliker världen över. Det brukar vara en inplastad bild (6x4,5 cm) med den Korsfäste på ena sidan och en blodsdroppe på den andra. På Skölden finns texten: ”Låt en droppe av Jesu Dyrbara Blod komma på ditt hjärta och frukta ingenting!” Salige Pius IX (1846-78). Skölden är en underbar påminnelse om att vi är återlösta genom Kristi Blod:

Vi ber Dig, Herre, hjälp Dina tjänare som Du har återlöst med Ditt Dyrbara Blod.


Den Trefaldiga Novenan till Jesu Dyrbara Blod

The Triple Novena, ur Jesus, Mary, Joseph Novena Manual, Father Stedman, 1943. Den 8 dec. 1925 upprättades officiellt Det Dyrbara Blodets Brödraskap av Biskop Thomas E. Molloy med säte i The Cloistered Sisters Adorers of the Precious Blood klosterkyrka i Brooklyn, N.Y. Detta kloster har sedan dess blivit sätet på den amerikanska kontinenten för devotionen till Jesu Dyrbara Blod. Nunnorna ber denna novena varje fredag för alla medlemmar och för Kyrkans behov. Medlemmarna själva är uppmanade att be följande novena någon gång under året nio dagar i följd eller nio fredagar i följd. Många katoliker ber den t.o.m. dagligen. Novenan kan självklart bes av alla, oavsett om man är medlem eller inte. Namnet trefaldig syftar på att man i novenan vänder sig till alla tre medlemmarna i den Heliga Familjen. Medlemmar eller de som brukar be denna novena bär ofta en speciell medalj: krucifixet (för Jesu Blod) på vars sidor är fastsatta den Mirakulösa Medaljen och på andra sidan en medalj föreställande den Helige Josef.

Den Trefaldiga Novenan är en utmärkt novenabön att be när man är orolig för någons eviga frälsning. Gör dessa fyra böner till en "ständig novena" genom att be den för någon ny person efter varje avslutad novena.

För inskrivning i Brödraskapet, beställning av Jesu Dyrbara Blods Sköld mm. :

Confraternity of the Precious Blood

5300 Fort Hamilton Parkway

Brooklyn, N.Y. 11219, USA

http://www.confraternitypb.org/


Bön I Jesu Dyrbara Blods Novenabön

Herre, Du bär mig skriven i Dina händer i bokstäver av outplånligt rött, som är Dina Allraheligaste Sår. För att jag ska ha förtroende för Dig säger Du ömt till min själ: "Jag har dig skriven i mina händer genom märkena av mina Heliga Sår." Därför vill jag säga till Dig, Herre, åter och åter igen: Se på Dina Sår, med vilken jag finns skriven i Ditt liv och rädda mig, Herre Jesus.

Jesu Heliga Hjärta, jag kommer ofta med många böner om nåd och hjälp, men jag ber Dig att särskilt lyssna till denna min vädjan om frälsning. Ta min bön och göm den i Ditt öppnade Hjärta. När den Evige Fadern ser min vädjan, gömd i Ditt Hjärta och renad i Ditt Dyrbara Blod, kan Han aldrig bortse från den eller vägra att bönhöra mig. I sin oändliga vishet vet Fadern vad som är bäst för mig i tid och evighet. Den bön som kommer till Honom genom Ditt Dyrbara Blod är även Din bön för mig.

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi allra Dyrbaraste Blod, förtjänster, kärlek och Jesu Heliga Hjärtas lidande, vår Obefläckade Moder Marias tårar och smärtor för att kunna få den nåd som jag innerligt ber Dig om. Amen.

(Nämn gärna böneintentionen här).


Bön II Smärtfyllda Moderns Novenabön

"Anropa din Himmelska Moder, för hon förmedlar alla de gåvor som Jesus har utverkat för oss genom sitt Dyrbara Blod." Helige Pius X


O Maria, Smärtornas Moder, jag ber dig för det bittra lidande som du utstod vid Korset att offra till den Evige Fadern, i mitt namn, din älskade Son Jesus, täckt av det Dyrbara Blodet, som gottgörelse för alla mina synder, för den Heliga Kyrkans alla behov, för syndarnas omvändelse, för befrielsen av själarna i Skärselden och för att utverka den särskilda nåd som jag ber om nu: (Nämn återigen böneintentionen).


Bön III Mirakulösa Medaljens Novenabön

Må ditt särskilda beskydd och din hjälp komma oss till del som bär din medalj. Låt denna medalj bli vår styrka i striden och en ogenomtränglig sköld vid våra fienders anfall. Låt denna medalj, som är en gåva från dig, Maria, ge tröst åt dem som gråter och lättnad för de betryckta. Låt den i vår dödsstund vara en underpant på den ärorika evigheten som väntar oss. Amen. O Maria avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig. Amen.


Bön IV Helige Josefs Novenabön

Ärorike Helige Josef, utvald av den Evige Fadern till Jesu Kristi beskyddare på jorden, tröst och ledsagare till Jesu och vår Allraheligaste Moder Maria och som redskap i Guds stora frälsningsplan för mänskligheten. Du hade glädjen att få leva med Jesus och Maria och få nåden att dö i deras armar, låt ditt Kyska och Faderliga Hjärta röras av vår tillit till dig.

Be för oss hos den Allsmäktige, som vi är säkra på med särskild kärlek hör på dina böner.

Be för oss, Helige Josef, för din stora kärlek till Jesus och Maria och för deras kärlek till dig.

Be för oss om den högsta lyckan att få leva och dö i Jesu och Marias kärlek. Amen.

(Nämn böneintentionen)

O välsignade Helige Josef, min själs ömsinte fader, Jesu trogne beskyddare och fosterfar och Guds Moders kyske make, jag ber dig att offra till Gud Fader Hans Gudomlige Son, övertäckt med sitt utgjutna Blod på Korset för oss syndare, och att genom Jesu trefaldigt Heliga Namn, utverka hos den Evige Fadern den nåd jag nu bönfaller om att få. Amen.


Jesu Heliga Hjärtas Bröstvärn

Sacred Heart Badge är en inplastad bild (6,5x5 cm) på Jesu Heliga Hjärta som brukar bäras av Böneapostolatets medlemmar. Särskilt populär i engelsktalande länder, där man finner denna s.k. Badge i varje katolsk bokhandel.

Herren uppenbarade för Heliga Margaret Mary Alacoque att ”Han önskar att man gör en bild av det Heliga Hjärtat för de troende för att särskilt vörda i sina hem samt en mindre bild att bära med sig.” Så skrev helgonet till sin överordnade, Moder Saumaise, den 2 mars1686. Detta är ursprunget till Jesu Heliga Hjärtas Bröstvärn. Den Heliga Margareta Maria bar alltid på sig Jesu Hjärta Bröstvärnet och uppmanade sina noviser att göra detsamma. Helgonet tillverkade själv många Bröstvärn och förklarade ofta att detta var till stor glädje för Jesu Heliga Hjärta. I början var det dock endast Visitationssystrarna som hade Kyrkans tillåtelse att bära dessa s.k. Bröstvärn. Den Vördandsvärda Ana Magdalena Rémuzat (1696-1730), även hon en Visitationssyster, som dog i helighetens väldoft, kom att sprida Bröstvärnet utanför sin ordens gränser. Herren uppenbarade för henne att en svår epidemi skulle drabba Marseilles år 1720, men att de som utövade devotionen till Hans Heliga Hjärta skulle få erfara underbar hjälp. Moder Rémuzat tillverkade med hjälp av sina medsystrar tusentals Bröstvärn för att dela ut dem där pesten slagit till som hårdast. Som ett mirakel slutade pesten plötsligt. Många som bar Bröstvärnet blev aldrig smittade och även de som var sjuka fick stor hjälp, enligt Herrens löfte. Samma underverk ägde rum på många platser. Från och med denna händelse spreds bruket att tillverka och bära Jesu Heliga Hjärtas Bröstvärn från Marseilles till hela Frankrike och snart till andra länder. Bröstvärnet fann sin väg även till det franska hovet. Drottning Maria Lesczynska, maka till Ludvig XV blev en av Bröstvärnets stora förespråkare. År 1748 fick hon ta emot många Bröstvärn som bröllopsgåva av Påven Benedikt XIV. I listan över bröllopsgåvor kan man läsa: ”Av den Helige Fadern fick det kungliga paret många Bröstvärn av det Heliga Hjärtat tillverkat av röd tafft och guldbrodyr.”


Jesu Heliga Hjärta, jag älskar Dig!

Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike!

Välsignat vare Marie Obefläckade Hjärta!

Marie ljuva Hjärta, var min räddning!


Beställ Jesu Hjärta Bröstvärnet hos:

http://www.sistersofcarmel.com/badges.php


Böneapostolatets Dagliga Bön

Böneapostolatet startades år 1844 i Jesuiternas teologiska fakultet i Wals i Frankrike av Pater Xavier Gautrelet S.J. Den är en världsvid tjänst av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi Offer i Mässan för att på så sätt samverka med Jesus i Hans frälsningsverk för alla människor. Den Helige Fadern uppmanar oss varje månad att offra våra böner, arbeten, glädjeämnen och lidanden för olika intentioner. Dessa intentioner uttrycker några av Kyrkans behov och omsorger. När man frambör det dagliga offret för dessa intentioner är man förenad med över 50 miljoner människor runt om i världen som ber för samma intentioner. Detta är en osjälvisk bön. En bön som lyfter fram Kyrkans behov i världen inför Herren. Böneapostolatets program indelas i fem punkter:

- Eukaristin och det dagliga offret.

- Devotionen till Jesu Heliga Hjärta.

- Devotionen till Guds Moder genom att be åtminstone en dekad av Rosenkransen dagligen.

- Hängivenheten åt Kyrkan.

- Att leva i bönens anda.

Bönens Apostolat har sitt säte i Sverige hos Jesuiterna i Stockholm. Varje år ges en folder ut med de aktuella böneintentionerna. Eftersom den bön som föreslås i foldern varierar i olika översättningar återges här den klassiska formeln som många av oss är vana vid:


Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade Hjärta, offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt lidande denna dag som gottgörelse för våra synder och i förening med de intentioner med vilka Du själv offrar Dig ständigt i Altarets Allraheligaste Sakrament. Särskilt gör jag detta offer i enlighet med Böneapostolatets intentioner och för den Helige Faderns böneintentioner denna månad. Amen.


Böneapostolatet i Sverige ger ut månadens intentioner med följande version av bönen:

Gud, vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig. Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans Moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit…


För material kontakta:

Böneapostolatet

Kungsträdgårdsgatan 12

111 47 Stockholm

Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Kristus Konungen av alla Nationers Medalj

Mellan åren 1988-92 fick två amerikanska kvinnor ta emot i privatuppenbarelser budskapet att Herren önskade en innerligare devotion till Honom som Jesus, Konung över alla länder. Devotionen godkändes av kyrkliga myndigheter i USA som också bejakade visionärernas önskan att av ödmjukhet få förbli anonyma. Den mest spridda av de böner som ingår i denna devotion är Enhetens Rosenkrans som tillsammans med de övriga bönerna i denna devotion fick sitt godkännande av Biskop Enrique Hernandez Riveras, D.D. för den engelska versionen den 15 aug. 1993. Biskopen ville att man skulle tillägga hans kommentar att han erkände ”behovet av att fostra och uppmuntra till en innerligare devotion till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, den sanne Konungen över alla länder.”

Visionärerna säger sitt ha fått följande budskap av Herren: ”Jag har kommit för att ge er ett viktigt budskap för hela världen. Jag säger er… dagar ska komma när mänskligheten kommer att vädja med all kraft till mig om barmhärtighet. Endast en sak ska ges till räddning och det är jag själv! Uppmuntra själarna till att ha devotion till mig genom min Allraheligaste Moder, hon som vädjar för dem till mig som Jesus Konung över alla länder. Denna devotion till mig som Jesus Konung över alla länder är given tillsammans med devotionen till min Barmhärtighet genom min älskade dotter Faustina samt devotionen till mitt Heliga Hjärta, given genom min älskade dotter Margareta Maria.”

Bönen som står skriven på medaljen:


Jesus, Konung över alla nationer, må Ditt Rike bli erkänt på jorden!

Vid den tiden ska den store fursten Mikael, Ditt folks beskyddare, stå upp.

Helige ÄrkeÄngeln Mikael, be för oss!


För mer information och beställning av medaljen:

Jesus King of All Nations Devotion, Inc.

St. Albans, Vermont 05478 USA

www.JKMI.com


Matrixmedaljen

I privatuppenbarelserna på Irland under mars månad år 1998 till Christina Gallagher gav Guds Moder uttryck för sin önskan att en ny medalj skulle tillverkas för omvändelse och beskydd:

Jag vill att en ny medalj tillverkas. Min Sons Kors med mig knäböjande framför Korset ska finnas på ena sidan. Det är jag som ber för mina barn. På andra sidan ska Jesu och mitt Hjärta, gråtande tårar av blod, finnas återgivna.”

En månad tidigare, den 28 februari, hade Guds Moder sagt till Christina: ”Uppmana mina barn att komma tillbaka till mig och till min Son. Vi väntar på dem och vi älskar alla våra barn. Omvänd er! Bikta er! Befria er själva från syndabördan genom bikten och ta emot min Sons Heliga Kropp och Blod på ett värdigt sätt. Be och gör offer. I gengäld kommer jag att ge era hjärtan frid. Ett flertal av mina barn tror sig inte veta hur de ska komma tillbaka till nåden, men jag vill hjälpa er. Jag vill att ni ska ha frid. Jag älskar er oavsett hur långt ni har kommit bort från helgelsens väg. Om ni ändå visste hur Jesu och mitt Hjärta blöder för er! Mina barn, ni har inte mycket tid kvar tills min Sons rättvisa hand kommer över jorden. Jag ber er: omvänd er, medan ni har tid! Ni vet inte vad Gud kommer att sända över mänskligheten. Mina barn som har kommit tillbaka till mig och min Son har ingenting att frukta.”

När Guds Moder tillfrågades vad medaljen skulle kallas, svarade hon: ”Kalla den Matrixmedaljen, för min Son vill forma era själar.”

I Romarbrevet 8:29 säger Aposteln Paulus att Gud har utsett oss att bli formade att bli lika Sonen. Att forma betyder att ”skapa” och Gud vill skapa oss på nytt och återställa i oss Guds gudomliga bild, som är så vanställd av synden.

Jesus behöver forma oss på nytt. Maria är formen. Hon ska forma sin Sons liv i oss, enligt Marias moderliga uppdrag att forma sin Sons bild i alla sina adopterade barn. Guds Moder talade om just detta uppdrag i sina uppenbarelser i Kibeo, Afrika.

Medaljen är också ett tecken på beskydd, beskydd mot synden och Satans anfall. Ibland är omformandet både smärtsamt och obehagligt. Det kan endast göras genom korset (lidandet), men formandet är alltid gjort med kärlek.

Gud använder sig ofta av lidandet för att omskapa oss. För Gud är kärlekens Gud – Gud är Kärleken själv – och Han verkar alltid för att Han älskar, även när Han korrigerar eller bestraffar sina barn.

Det är därför Maria erhåller omvändelse för oss genom sin Sons förtjänster på Korset. Det är också därför Maria varje dag inför Korset vädjar för syndare och uppmanar oss att förena oss med henne i att rädda själar genom fasta och bön.

Guds Moder vill att de som bär medaljen (kan bäras runt halsen eller på rosenkransen) dagligen ber Vigningsbönen (Act of Consecration)


Matrixmedaljens Vigningsbön

O Maria, Fredens Drottning, jag viger mig idag till ditt Obefläckade Hjärta. Omslut mig med ditt beskydds mantel av moderlig kärlek och lägg mig i din Sons klappande Hjärtas öppna Sår. Rena mig i det Dyrbara Blod som flödar i ditt och Jesu gråtande och i kärlek så fullkomligt förenade Hjärtan.

Jag överlåter hela mitt liv i dina händer för att bli förenad med din och Jesu kärlek och nåd genom Matrixmedaljen. Jag bär den med förtroende som ett tecken på min överlåtelse till din omvårdnad. Forma mitt hjärta att bli ett återsken av din Sons bild tills även jag har lärt mig att älska Jesus så som du älskar Honom, med en uppriktig och fullkomlig kärlek. Amen.


Beställ Matrixmedaljen hos:

Our Lady Queen of Peace

House of Prayer

Achill Sound, Achill

Co. Mayo, Ireland

098 45691

http://www.christinagallagher.org/en/


Förtroendets Bröstvärn

Den första bilden av Förtroendets Moder (Madre della Confidenza) gavs till clarissan, Saliga Chiara Isabella Fornari (1697-1744, 9 dec.) av artisten Carlos Maratta, när hon levde i Clarissklostret i Todi, Italien. Genom denna bild av Guds Moder fick Saliga Chiara Isabella och hennes medsystrar en allt djupare vördnad och kärlek till Herrens Moder, som i sin tur visade sitt medgivande till denna vördnad genom övernaturliga helanden, omvändelser och framför allt ”hopp”. Devotionen till Förtroendets Moder spred sig mycket snart genom hela Italien. Ett flertal kopior gjordes av Syster Chiara Isabellas tavla, varav en av dem numera vördas i det påvliga prästseminariets kapell vid Lateranbasilikan. Tack vare bön inför denna Mariabild befriades Rom två gånger från en våldsam koleraepidemi. Under Första Världskriget tvingades över hundra seminarister ut för att försvara Italien. Alla kom tillbaka med livet i behåll. Det var särskilt detta ”mirakel” under kriget som fick seminariet att be om Mariabildens kröning. Under sin tid i seminariet blev blivande påven, den Salige Johannes XXIII mycket hängiven Förtroendets Moder och han ville fira sin första Mässa inför denna Mariabild. Resten av sitt liv skulle han leva i fullt förtroende för Maria och hans sista ord var just Benedikt XV:s avlatsbön: ”Min Moder, mitt förtroende”. Guds Moder firas under titeln Förtroendets Moder lördagen före Askonsdagen och påven Johannes Paulus II började fira denna fest i det påvliga prästseminariet varje år. Benedikt XVI fortsatte denna uppskattade tradition den 25 februari 2006. Samma dag festen firas får också de nya seminaristerna sin talar.

En mycket utbredd devotion har blivit att bära med sig en bild av Förtroendets Moder och ofta be skottbönen: Min Moder, mitt förtroende! Många har fått stor hjälp genom denna devotion. Inplastade bilder, som brukar tillverkas av nunnor, kallas för Förtroendets Bröstvärn.

Beställ den hos Karmelitnunnor i USA:

http://www.sistersofcarmel.com/badgemmmc.php


Novenabön till Förtroendets Moder

Att bes vid behov

O Maria, du Obefläckade Jungfru, ditt dyrbara Namn, med vilket vi vördar dig, inger oss stor glädje och underbar tröst. Detta Namn ger oss också mod att hoppas på rika välsignelser från dig. När du nu vördas med denna titel är det ett säkert tecken på att ingen som har tagit sin tillflykt till dig har gjort det förgäves. Underbara Moder, ta emot vår hyllning och vördnad och bistå oss i all nöd och i alla bekymmer.

(Nämn böneintentionen)

Hjälp oss att leva i ständig gemenskap med dig och din Gudomlige Son, Jesus. Med dig som vår ledstjärna, är vi säkra på att kunna gå den rätta vägen och att på den sista dagen i vårt jordeliv få höra dig uttala de underbara orden: ”Kom till mig, mina goda och trogna tjänare och gå in i Herrens glädje.” Amen.


Den som bär bilden med sig bör ofta be Benedikt XV:s avlatsbön:

Min Moder, jag förtröstar på dig!

Den Helige Josefs Cingulum

Den 19 sept. år 1859 godkände den Salige Pius IX (1846-78) användandet av den Helige Josefs Cingulum (=rep). Ursprunget till denna vitt spridda devotion är en mirakulös händelse genom den Helige Josefs ingripande. Syster Elisabet från Augustinernunnornas kloster i Antwerpen i Belgien led under tre års tid av en allvarlig sjukdom. Kommuniteten hade förberett sig på hennes snara död eftersom läkarna gett upp allt hopp om hennes tillfrisknande. Syster Elisabet, som alltid haft en stor vördnad för den Helige Josef, lät den 10 juni 1659 göra ett rep som hon fick välsignat av en präst i den Helige Josefs namn och fäste det runt midjan. Hon bad systrarna att hjälpa henne att knäböja inför en staty av den Helige Josef. Hon bad helgonet om hjälp i sin outhärdliga sjukdom och kände hur hon plötsligt fick kraften tillbaka och att smärtorna försvann ända till dess hon plötsligt befriades helt från sin sjukdom. Många troende har genom seklerna tagit efter Augustinernunnans devotion och den Helige Josef har utverkat många mirakler och nådegåvor genom sitt cingulum. Detta rep används av många troende inte bara i sjukdom utan för att be om helgonets hjälp även i andlig nöd och framför allt för att be om den Helige Josefs hjälp att få ett kyskt och rent liv. De nådegåvor som man får genom hans cingulum är:

- Den Helige Josefs särskilda beskydd.

- Själens renhet.

- Kyskhetens nåd.

- Uthållighet intill slutet.

- Särskild hjälp av den Helige Josef i dödsstunden.

Detta rep bör tillverkas av bomull med sju knutar, vilka representerar Den Helige Josefs Sju Sorger och Sju Fröjder. Innan man sätter på sig det (ska inte bäras synligt) ska det välsignas av en präst. Vanligast är att den Helige Josefs Cingulum tillverkas så kort att det endast är till för att bäras i fickan. De sju knutarna blir då en slags rosenkrans med vilken man ber de föreskrivna bönerna. Den som bär detta cingulum ska dagligen be:

- sju ’Ära vare Fadern’ till den Helige Josefs ära och

- bönen till den Helige Josef om kyskhetens nåd.

De som bär det midjelånga repet behöver inte bära den Helige Josefs Cingulum runt midjan hela tiden. Många har det i fickan och knyter det runt midjan endast i sjukdom och frestelser, då särskilt mot kyskheten.

Den Salige Pius IX gav följande avlat till dem som bär den Helige Josefs Cingulum: Fullständig avlat:

- den första dagen man bär detta Cingulum,

- samt på Vår Herres, Guds Moders och den Helige Josefs Högtidsdagar (d.v.s. definierade som Högtid i den liturgiska kalendern).

- Bäraren av den Helige Josefs Cingulum åtnjuter också partiell avlat varje dag detta Cingulum bärs. Villkoret att man lever i Guds nåd faststår.

Den Helige Josefs Cingulum finns att köpa i två varianter via internet: det som går runt midjan och en mindre variant med Josefsmedalj och denna bär man i fickan.

För inköp av Josefs Cingulum sök på Google: Cord of Saint Joseph


Bön till Den Helige Josef om Kyskhetens Nåd

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 3 feb. 1863

Helige Josef, Jungfrurnas Fader och Beskyddare, till vars trogna beskydd Renheten själv var anförtrodd: Jesus Kristus och Maria, jungfrurnas Jungfru. Jag bönfaller dig, för Jesu och Marias skull, vars önskningar är dig så kära, att bevara mig från all oskyskhet och att beskydda mina tankar från allt orent. Beskydda mig så att mitt hjärta får vara rent och min kropp kysk; hjälp mig att alltid tillhöra och tjäna Jesus och Maria med fullkomlig kyskhet enligt min kallelse. Amen.

Be nu sju Ära vare Fadern för att ära den Helige Josefs Sju Sorger och Glädjeämnen.


Helige Antonius Beskyddande Motto

Se Herrens Kors. Fly nu, alla ni Hans fiender. Lejonet av Juda stam, skottet på Davids rot, har vunnit segern. Halleluja.


Den franciskanske Påven Sixtus V lät skriva detta motto på obeliskens fot på Petersplatsen. Skriv av denna bön och bär den alltid med dig. Det är inte nödvändigt att lova något, ingen bön är föreskriven, men eftersom man vill uppnå den Helige Antonius beskydd är det bra om man ber en kort bön till honom varje dag. Följande sammanfattning kan vara lämplig:


Må Din Helige bekännare Antonius, begåvad med så heroiska dygder, vara vår förespråkare, honom som Du, Herre, skänkte gåvan att utföra underverk och till och med underbara tecken. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Det Gröna Skapularet

Det gröna Skapularet är liksom den Mirakulösa Medaljen en gåva av Jungfru Maria till Helige Vincents Barmhärtighetssystrar. Den föräldralösa Justine Bisqueyburu (+1903) inträdde i Sankt Vincentklostret i Paris 1839 (samma kloster i vilket Guds Moder uppenbarat den Mirakulösa Medaljen). Följande år, den 28 jan. 1840, under sin första reträtt som novis, fick hon en vision av den Heliga Jungfrun. Guds Moder uppenbarade sig i en vit klänning som gick ner till fötterna. Hon bar en ljusblå mantel och hade sitt hår utslaget över axlarna. I handen bar hon sitt Hjärta ur vilket det kom ut en mängd av lågor. Maria var mycket majestätisk i sin hållning. Novisen blev förklarligt nog förskräckt över denna vision. Uppenbarelsen skulle upprepas flera gånger och till en början verkade det som det enda syftet med dessa visioner var att föröka devotionen till Marie Obefläckade Hjärta hos Syster Justine. Men den 8 sept. - Marie Födelses Fest - samma år uppenbarade sig den Heliga Jungfrun med en slags medalj av tyg (skapular). På ena sidan fanns en bild av den Heliga Jungfrun så som hon visat sig och på den andra sidan en bild av hennes eget Hjärta omgivet av strålande eldslågor. Kring Hjärtat, som var genomborrat av ett svärd stod följande text: ”Marie brinnande och Obefläckade Hjärta, be för oss nu och i vår dödsstund. Amen.” Samtidigt lät en inre röst Syster Justine förstå att detta nya Skapular skulle bidra till att omvända icke troende och framförallt försäkra dem om en salig död. Skapularet skulle spridas snabbt och bäras med stor förtröstan. Det Gröna Skapularet fick sitt godkännande två gånger av den Salige Pius IX åren 1863 samt 1870. De omvändelser, helanden i sjukdom och andra nådegåvor som erhållits av bärare av det Gröna Skapularet kan inte räknas! Skapularet kan bäras kring halsen, i fickan, läggas under kudden eller hängas någonstans i sovrummet. Bönen på Skapularet bör man be dagligen:


Marie Obefläckade Hjärta, be för oss nu och i vår dödsstund. Amen.


Ingen särskild välsignelsebön behövs, det räcker att en katolsk präst eller diakon välsignar det. Om du vill ge det Gröna Skapularet till någon som står dig nära eller som du på något sätt vill hjälpa att få Guds Moders välsignelse, men samtidigt är medveten om att den personen inte kommer att be bönen, be den då själv varje dag även för mottagaren av Skapularet. Om man ber bönen i tro kommer stor nåd erfaras både av den som ger och av den som får Skapularet.


Det Röda Skapularet

I en skrivelse daterad den 25 juni 1847 gav den Salige Pius IX (1846-78) sitt godkännande till ett nytt, rött skapular kallat Vår Herres Lidandes och Jesu och Marie Heliga Hjärtas Skapular. Detta röda Skapular visades i en serie uppenbarelser av vår Herre för Syster Apolline Andriveau i Barmhärighetssystrarnas kloster från den 26 juli 1846 till Korsets Upphöjelses dag den 14 september: ”En söndagsmorgon bad jag Korsvägsandakten,” berättade Syster Apolline. ”Vid den trettonde Stationen tycktes det mig att vår välsignade Moder la vår Gudomlige Herres Kropp i mina armar och sa: ’Världen drar över sig fördärv, därför att den aldrig tänker på Jesu Lidande. Gör ditt yttersta för att få världen att begrunda Hans Lidande för dess frälsning’.”

År 1833 vid 23 års ålder, bara tre år efter det att Guds Moder uppenbarat sig för Heliga Caterina Labouré, trädde Syster Apolline in hos Barmhärtighetssystrarna. I Sankt Johannesklostret i Troyes, där hon levde, besökte sjuka och hade ansvar för sakristian under trettioåtta år, fick hon uppenbarelserna av Herren i början på år 1845. Syster Apolline fick ta emot stor nåd, samtidigt som nåden följdes av svåra prövningar och lidanden. Systern fick uppmaning av en biktfader att exakt redogöra för sina andliga upplevelser inför Sankt Vincents de Pauls kongregationers generalsuperior, Pater Etienne. Så började en lång korrespondens, vilken blev känd för den Helige Fadern och utgjorde grunden till påvens godkännande av det nya skapularet.

När jag befann mig i kapellet under oktaven för firandet av vår grundare, Helige Vincent de Paul, kvällen den 26 juli 1846, såg jag, eller snarare, trodde jag att jag såg, vår välsignade Herre, klädd i en lång röd och blå mantel. Oh, Jesu Kristi Kärlek, vad Du fyllde mitt arma hjärta med lycka den stunden! Så vacker Herren var! Det var inte längre det lidande ansiktsuttrycket, som jag sett i Pilatus hall några dagar innan under Mässan. Det var skönheten själv! I sin högra hand höll Han ett ylleskapular på vilket det fanns ett krucifix omgivet av de pinoredskap som fick Hans heliga mänsklighet att lida allra mest. Runt krucifixet kunde jag läsa: ’Herre Jesu Kristi Heliga lidande, rädda oss.’ På den andra delen av det röda skapularet fanns en bild av Jesu och Marie Heliga Hjärtan, det ena omgivet av törnen, det andra genomborrat av en lans. Över dessa Heliga Hjärtan fanns ett kors.” Det var samma bild av Jesu och Marie Hjärtan som finns på den mirakulösa medaljen. Med detta skapular visar sig Herren för oss på Korset och samtidigt sitt och Hans obefläckade Moders Hjärta för att få oss att besvara denna kärlek. Herrens intentioner var att bära det Röda Skapularet till minne av Hans kärlek för oss. Herren visar de olika pinoredskapen för att få oss att tänka på vad Han har gått igenom för oss. Genom denna dagliga hågkomst av Herrens lidanden vill Han ge oss förståelse för att lärjungen inte kan bli behandlad bättre än sin Mästare och om vi vill dela samma glädje i evigheten måste vi först dela Kristi lidande och förödmjukelser på jorden.

När Pater Etienne kom till Rom år 1847 och redogjorde för Salige Pius IX allt som rörde Herrens budskap till Syster Apolline, gav påven sin helhjärtade tillåtelse till Skapularet. Sista gången Herren uppenbarade sig för Syster Apolline ägde rum bara fem dagar innan Guds Moder uppenbarade sig i La Salette, den 19 september 1846. Det var sexton år efter uppenbarelserna angående den Mirakulösa Medaljen. Det Gröna Skapularet uppenbarades år 1840 även det till en av Barmhärtighetssystrarna, Syster Justine Bisqueybury. Det var alltså tre stora uppenbarelser om sakramentalier för systrar i samma kongregation.

Enligt Syster Apolline gav Herren följande löfte: ”Alla som bär detta Skapular”, ska varje fredag få större tro, hopp och kärlek.”


De som bär det Röda Skapularet kan med fördel be under dagen Skapularets skottbön:


Vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande, fräls oss.

Jesu och Marie Heliga Hjärtan, beskydda oss.


Välsignelse av Det Röda Skapularet

P. Gud, Du kallar oss till helighet och fullbordar Ditt verk i oss: Du föder oss på nytt av vatten och Helig Ande och inbjuder oss att leva i Kristus utan förbehåll, välsigna + detta/dessa Skapular och se till Din tjänare/tjänarinna, som nu vill bära detta Skapular till Kristi Lidandes Ära och gör honom/henne alltmer Kristuslik, så att han/hon efter detta livet på Guds Moders förbön kan gå in i sin Herres glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen

Prästen välsignar nu Skapularet/en med vigvatten


P. Ta emot detta Skapular och lev så att du med Guds Moders förbön blir Treenigheten till ära och Kyrkan och samhället till gagn och strävar efter att klä dig i Kristus, Han som återlöst oss med sitt Blod.

Alla Amen.

P. Och välsigne dig/er Gud Allsmäktig, Fadern + Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.


Det Bruna Skapularet - Karmelskapularet

Jag bär ännu Skapularet på samma sätt som då jag tio år gammal, mottog det av Karmeliterna i Górka.” Johannes Paulus II

Det är särskilt genom Karmelskapularet som devotionen till Jungfru Maria av Berget Karmel har blivit känd och utbredd. Skapularet är en del av karmeliternas ordensdräkt. Ursprungligen ett arbetsförkläde som bars över skuldrorna (från latin: ”skapula” – axel) och täcker kroppens hela framsida och baksida. Det blev en symbol för Kristi ljuva ok som ordensmedlemmen tog på sig. Senare blev det även det speciella tecknet på Marias beskydd. Detta har sitt ursprung i den vision som den Helige Simon Stock skulle ha haft av Guds Moder då han var Ordens generalprior i Ayelsford nära Rochester, England. Karmelitorden befann sig då i stora svårigheter och han bad den Heliga Jungfrun om hjälp. Den 16 juli 1251 fick han en syn: Himladrottningen klädd i karmeliternas bruna dräkt lyfte fram skapularet åt honom och sa: ”Detta din Ordens skapular är ett särskilt nådetecken som jag bett om för dig och Berget Karmels barn. Den som dör i denna klädnad ska inte lida den eviga elden. Det är ett tecken på frälsning ett skydd i faror, en fridens underpant och en underpant på det eviga förbundet med mig.” Senare den 3 mars 1322 sägs Påven Johannes XXII ha haft en liknande uppenbarelse. Maria sa åt honom: ”Den som troget och värdigt bär Skapularet och lever i kyskhet enligt sitt stånd ska jag befria från Skärselden den första lördagen efter dödsfallet.”

Detta är det så kallade Sabbatinska Privilegiet eller Lördagsprivilegiet. Av denna anledning är devotionen till vår Fru av Karmel särskilt förknippad med hjälp för de avlidna och syndarnas omvändelse. Dessa två uppenbarelser kan inte historiskt verifieras. Om de är en legend eller inte betyder emellertid mindre. Det väsentliga är att Kyrkan har godkänt och introducerat skapularvördnaden med dess löften och privilegier.

Skapularet som lekmännen bär är nu två små tyglappar förenade med ett band. Det bärs över axlarna.

Innebörden av att bära Skapularet: Utan tvekan är Karmelskapularet ett av de mest kända och älskade av alla Kyrkans sakramentalier och ett betydelsefullt tecken på Guds Moders kärlek och omsorg. Genom mottagandet av Skapularet blir man inlemmad i Karmels stora andliga familj. För lekmän som är iklädda Skapularet finns Skapularbrödraskapet som andlig gemenskap. Kontakta Karmeliterna för vidare information.

Det Bruna Skapularet av Vår Fru av Berget Karmel är den gemensamma dräkten för hela Karmels familj och tecknet på dess enhet. De som bär Skapularet får del av medlemmarnas andliga rikedom: den Heliga Mässan, Tidegärden och bönerna, offren och medlemmarnas liv i förening med Gud under Marias mantel.

Att bära Skapularet har inga speciella förpliktelser. Men man bör ta till sig ordens anda och forma sitt liv efter vad det innebär att leva i förtrolighet med Maria i Jesu efterföljd.

Att iklädas en dräkt har en djup symbolisk innebörd. Profeten Elia t.ex. kastade sin mantel över Elisha och gjorde honom till sin lärjunge. Att iklädas Marias dräkt, symboliserad av Skapularet är att bli iklädd Marias beskydd, det är att omslutas av hennes kärlek och ömhet samtidigt som det är att bli iklädd Maria själv och så omformas till hennes likhet. Det är även att bli iklädd hennes Son Jesus Kristus. Saliga Elisabeth av Treenigheten (1880-1906) lägger följande ord i Marias mun: ”Jag ikläder dig ett Skapular som underpant på mitt beskydd och min kärlek, och som ett tecken på det mysterium som ska äga rum i dig. Jag kommer för att ikläda dig Kristus.”

Att bära Skapularet är därför ett tecken på:

Att låta sig omformas av Maria, att iklädas hennes dygder, särskilt kärleken till nästan (genom förbön och kärleksgärningar), att leva i kyskhet enligt sitt stånd och försöka förverkliga vår kallelse som kristna.

Att man vill efterfölja Jesus i likhet med Maria, hon som var Kristi fullkomligaste lärjunge.

Att man är öppen för Guds Vilja, lyssnar uppmärksamt till Guds ord i Bibeln, ofta tar emot Sakramenten, lever ett liv i bön och Guds närvaro, i solidaritet med sina medmänniskor.

Att man är införlivad i Karmels andliga familj och står i gemenskap med Karmels helgon, vilka man betraktar som bröder och systrar och vars föredömen man försöker följa.

Att man tror och hoppas på ett möte med Gud i evigheten, med hjälp av Jungfru Marias förbön och beskydd.

Att man särskilt ihågkommer den 16 juli, Skapularfesten, då Karmelitorden firar sin största högtid till Vår Fru av Berget Karmel.


Även om inga formella förpliktelser är knutna till mottagandet av Skapularet kan det rekommenderas att dagligen avsätta tid t.ex. till stilla inre bön, meditation av en Bibeltext, Rosenkransbönen eller någon bön till Maria av Berget Karmel, att läsa andliga böcker, kanske fördjupa sig i Karmels spiritualitet genom deras rika litteratur eller prenumerera på tidskriften Karmel utgiven av Karmeliterna Tågarp – Glumslöv.

Att bära Skapularet är både en gåva och en gengåva. Maria förmedlar Guds nåd åt oss och ger sitt beskydd i detta livet och i döden. Vår gengåva, vårt svar är att lita på Maria och leva i förtrolighet med henne i ett troget försök att förverkliga vår kristna kallelse. Skapularet är ett yttre tecken på ett inre engagemang. Att bära Skapularet som en amulett utan detta inre engagemang, ger ingen del i de privilegier Karmelskapularet förmedlar.


Iklädning av Karmelskapularet

Varje katolik kan iklädas Skapularet av en katolsk präst efter att han först har välsignat det. Det har varit vanligt att ge Skapularet åt spädbarn vid dopet för att viga dem åt Marias beskydd.

  • Iklädningen sker endast en gång i livet.

  • Blir Skapularet slitet eller tappas bort, ersätts det med ett nytt, som inte behöver välsignas. När man en gång blivit iklädd Skapularet kan det bytas ut mod den s.k. Skapularmedaljen, som på ena sidan bär en bild av Vår Fru av Berget Karmel och på den andra sidan en bild av Jesu Hjärta (finns hos de flesta katolska bokhandlare). Medaljen ska välsignas av en katolsk präst. Även varje ny medalj måste välsignas.

  • Skapularet ska bäras dag och natt. Bär man en medalj kan man om natten ta på sig tygskapularet och då på ett speciellt sätt anförtro sig åt Marias beskydd för natten och för dödsögonblicket. På så sätt förnyas vigningen till Maria.


P. Herre Jesus Kristus, vår Förlossare och Frälsare, helga detta skapular genom Din + välsignelse.

Må det för N. (dopnamn) bli ett förblivande tecken på att Din Moder Maria också är hans/hennes Moder. Må Din Moders stora kärlek hjälpa N. att lära känna, älska och efterfölja Dig, så som Du i Ditt liv har uppenbarat det.

Skapularet bestänks med vigvatten och kandidaten ikläds.


N. ta emot detta skapular som ett tecken på din vigning till Maria och hennes omsorg om ditt liv. Som medlem av Karmels stora familj har du nu del av hela den andliga rikedomen hos denna Vår Frus Orden.

Heliga Jungfru och Moder, ta dig an N. som ditt barn. Gör honom/henne mottaglig och öppen, så att N., liksom du, i allt blir inspirerad av den Helige Ande. Då ska Jesus, din välsignade livsfrukt, mer och mer leva i N., och föra honom/henne in i vår Faders Hus, i all evighet. Amen.

Tillsammans ber man nu Var hälsad Maria.


Karmelskapularet eller det Bruna Skapularet kan köpas hos:

Den Barmhärtiga Kärlekens Karmel

Fortunavägen 55

257 30 Rydebäck

Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Eller: http://www.sistersofcarmel.com/scapulars.php


Medaljen för alla som vigt sig till Maria

Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksgåva”

(La Medaglia dei consacrati alla Madonna)

Kom till mitt Hjärta och ni ska finna all den frid som ni söker!”

Denna medalj är en kärleksgåva från Guds Moder till alla som vigt sig till hennes Obefläckade Hjärta och som strävar efter att leva enligt denna vigning. Medaljen är också en uppmaning till alla övriga Marias barn som inte besvarar hennes kärlek. Maria använde som sitt redskap för att uppenbara sin vilja angående denna medalj Moder Chiara Scarabelli (1912-1994), en italiensk Clarissa, som fullkomligt levde sin överlåtelse åt Guds kärlek och för själarnas frälsning. Nunnans liv var ett lysande föredöme i ett barns överlåtelse till Guds Moder.

Den första uppenbarelsen ägde rum på natten mellan den 15 och 16 maj 1950, då Moder Chiara var i kapellet för sin nattliga tillbedjan inför Sakramentet. Plötsligt ser hon vid vänster sida om altaret ett stort ljus: ”Jag såg en underbart vacker kvinna stiga ner från höjden. Hon var så vacker att jag inte kan beskriva henne med mänskliga ord. Kvinnan var klädd i vitt med huvudet dolt av en fotsid slöja i vitt och guld. Hon bar ett blått gördelskärp. Jag kunde se hennes Hjärta som var omringat av en stor törnekrona. Törnena var mycket stora och tre av dem trängde in i hennes Hjärta. Ett svärd genomborrade också Hjärtat från vänster sida… då kvinnan såg att jag blev orolig, log hon mot mig och sa: ’Var inte rädd, min lilla dotter, jag är din Mamma, Himmelens och jordens Drottning. Jag har kommit för att be dig om en tjänst. Jag behöver dig!... Ser du dessa törnen som tränger in i mitt Hjärta? Det är synderna från alla mina barn som inte älskar mig och som förolämpar Herren. Jag har kommit för att uppmana dem till omvändelse och bot och för att ge dem mitt Hjärta så att de förstår hur mycket jag älskar dem, trots alla deras synder. Jag väntar på dem för att kunna bära dem till Kristi Hjärta och för att trösta Jesus för alla de synder som Hans skapelser begår. Jesu barmhärtighet är oändlig. Han väntar med ömhet på att de omvänder sig till Hans Hjärta och Han har anförtrott mänsklighetens frälsning åt mitt Obefläckade Hjärta… Jag är syndarnas Tillflykt. Kom, ja, kom till mitt Hjärta och ni ska finna all den frid som ni söker! …Jag vet att du, Chiara, älskar mig och det är därför som jag ber dig att samarbeta med mig för att ge alla mina barn denna kärleksgåva (=medaljen), de som är mitt Hjärtas ögonstenar och som jag älskar och som älskar mig. Men medaljen ska också vara en uppmaning till alla dem som inte älskar mig! Mitt Hjärta väntar på alla för att bära dem till Jesus, till Fadern…”


Den andra uppenbarelsen ägde rum under den nattliga Tillbedjan den 7 oktober 1950: ”Det var samma kvinna som visade sig och som jag hade sett den 15 maj… Hon såg ut på samma sätt och hade likadana kläder, men nu bar hon Hjärtat i vänstra handen och i högra handen en rosenkrans av guld. Rosenkransen var så lång att korset hängde cirka tio centimeter från hennes fötter. Runt henne kunde jag läsa en text skriven i guld: ’Min Moder, mitt förtroende och mitt hopp. Jag litar på dig och jag överlåter mig åt dig’. Hon såg på mig med en ömhet och ett leende som jag inte har ord för att beskriva. Hon sa: ’Min lilla dotter, jag har kommit för att ge dig ett uppdrag! Jag har behov av dig för att ge en gåva åt alla mina kära barn, som är mitt Hjärtas glädje, för att de älskar mig och lever den vigning till mitt Obefläckade Hjärta som jag bad om i Fatima (år 1917) enligt Jesu vilja. Jag vill ge dem ett tecken, en gåva, för att visa dem mitt Moderliga Hjärtas tacksamhet. Men medaljen ska också vara en uppmaning för alla mina barn som jag älskar med ömhet, men som inte besvarar min kärlek. Till dem säger jag: ’Mina små barn, kom, ja, kom till mitt hjärta, jag väntar på att få bära er till Jesus, som älskar er! Endast i Honom finner ni frid, glädje och all den lycka ni så innerligt söker!’ Jag vill också säga er: ’Be och älska varandra som Guds barn, som verkliga syskon, älska varandra som er Mamma och Jesus älskar er!’ Han har anförtrott åt mitt Obefläckade Hjärta uppdraget att kalla alla mina barn till omvändelse, bön och botgöring: be, ja, be! Om ni inte ber kan ni inte omvända er. Älska varandra så som jag älskar er. Jag säger det med smärta: många, ja, många människor ber inte och är inte uppfyllda av sann kärlek. Min lilla dotter, jag ger dig uppdraget att låta prägla en medalj så som du ser mig nu. Denna medalj är en kärleksgåva från mitt Obefläckade Hjärta. Se nu hur baksidan ska se ut.”

Då såg jag, bredvid henne, Marias Obefläckade Hjärta och Jesu Hjärta förenade, ja, nästan som om de vore sammanbundna av en törnekrona. Jesu Hjärta var krönt av ett kors och vår Mammas Hjärta var genomborrat av ett svärd. Under dessa Hjärtan såg jag ett A över ett M och betydelsen var Ave Maria. Dessa båda Hjärtan var omslutna av lågor, symbol för den kärlek som brinner i Jesu och Marie Hjärtan för människornas frälsning. I guldbokstäver runt denna syn såg jag texten: ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda alla själar’. Efter att ha visat mig baksidan av hur medaljen skulle se ut, sa vår Himmelska Mamma: ”Mina kära barn, jag uppmanar er att ofta och av hjärtat be följande bön: ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda alla själar’. Denna bön ska vara som en öm smekning som tröstar Jesu Hjärta och mitt Obefläckade Hjärta. Om man ber denna bön med tro och av hjärtat ger den gottgörelse för lika många hädelser som bönen bes. Varje akt av kärlek (=bönen) räddar en själ! Att leva i den sanna kärleken hjälper er att uppskatta till det yttersta varje ögonblick i ert liv på jorden. Ju starkare kärleken blir, desto fruktsammare blir ert liv. Älska varandra, ja, älska varandra och sök det som finns i Himmelen! Här på jorden förgår allt: endast den sanna kärleken blir kvar i evigheten! Ni kommer att dömas enligt den kärlek ni haft. Jag ska säga er, att den som verkligen älskar kommer inte att dömas överhuvudtaget: Den gode Fadern kommer endast att omfamna det Guds barn som bara har levt för och i kärleken! Lyssna på er Mamma! Jag talar till er och uppmanar er för att jag älskar er och vill er eviga lycka i Himmelen! Jag vill bära er till Jesus och till Fadern som väntar på er alla!”


Marias Löfte för dem som bär medaljen:

Jag lovar alla dem som bär mitt Obefläckade Hjärtas gåva (=medaljen) och som vittnar om sin vigning till mig, att jag ska välsigna dem, leda dem vid handen och bära dem i mitt Hjärta som mina särskilt älskade och bära fram dem till Jesus. Jag ska vara hos dem och hjälpa dem i dödsstunden så att fienden, Satan, inte kan skada dem och de ska vara med mig i Paradiset, där Jesus ska vara deras eviga lön.”


När Moder Chiara framställde Guds Moders önskan för sin biktfader visade han sig mycket förvånad. Det fanns ju redan den s.k. Mirakulösa Medaljen som präglats på Marias uppdrag. Men Guds Moder förklarar denna nya begäran för Moder Chiara: ”Denna nya medalj är en gåva från mitt Moderliga Hjärta och som jag i egenskap av Mamma vill ge mina barn. Samtidigt är medaljen en uppmaning till omvändelse. En gåva för alla mina barn som verkligen älskar mig och som också lever sin vigning till mitt Obefläckade Hjärta, den vigning av hela mänskligheten som Kyrkan på Herrens uppdrag har gjort till mitt Hjärta. De som redan är vigda till mitt Obefläckade Hjärta erkänner jag som mina, jag följer dem och leder dem vid handen och de är min tröst. Men den nya medaljen är också en kärleksfull uppmaning: ’Mina älskade barn, det är inte nog att viga sig till mitt Hjärta, man måste leva denna vigning fullt ut i det dagliga livet. Detta innebär att efterlikna mig, er Mamma, i min kärlek och tro till Gud samt kärlek till sina medmänniskor.’ Många människor har glömt Jesu bud att ’älska varandra så som Han har älskat oss.’ Jag uppmanar er nu: älska varandra så som jag, er Himmelska Mamma, älskar er och som vill bära var och en av er till Jesu Hjärta. Ni är mina älskade barn och jag vill leda er alla till frälsningen, till den eviga glädjen. Min Son har anförtrott åt mitt Hjärta missionen att uppmana alla till omvändelse, helig kärlek, ett liv i bön och botgöring som förberedelse inför mitt Hjärtas seger, som utlovats i Fatima, inför Jesu Rikes ankomst.

Mina kära barn, upphör att såra och förolämpa Herren! Älska Honom och ge Honom gottgörelse. Ni är alla syskon, den Himmelske Faderns barn. Älska varandra och lev i frid med alla. Jag uppmanar er att be. Många av er ber för lite. Be med hjärtat. Endast när man ber i kärlek kan Satan övervinnas. Min fiende verkar hela tiden för att själar ska gå förlorade och han hittar medarbetare överallt. Tillåt inte att han förleder er! Djävulen har en mycket stark här och han vill endast en sak: att ni går förlorade! Medlen för att övervinna den Onde är: bön, tillit och överlåtelse åt Gud och åt mitt Hjärta. Jag älskar er och det är för denna skull jag kommer för att leda er in på kärlekens, fridens och frälsningens väg. Lyssna till er Mamma och låt mig leda er vid handen. Jag ber er att särskilt be för dem som är under Satans inflytande för att de inte ska gå förlorade. Gud skapade alla människor för den Himmelska glädjen. Vittna om tron genom att leva som Guds sanna barn. Offra er för syndarnas frälsning. Jag tackar er för det som ni ska göra för alla era bröder och systrar som lever långt borta från Gud och som vägrar att ta emot Guds kärlek. Jag är med er. I Himmelen kommer ni att få ta emot den belöning som Fadern utlovat. Mina kära barn, var inte rädda att vittna om er tro. Om ni ber kan Satan inte skada er för att ni är Guds barn och Gud ser på er med kärlek. Be, ja, be och älska varandra! Om ni alltid har rosenkransen i er hand kommer det att vara ett tecken för den Onde att ni tillhör mig. Ge inte upp att be Rosenkransen för den är ett mäktigt vapen för att uppnå mänsklighetens räddning. Lyssna till er Mamma som vädjar till er: omvänd er och upphör att förolämpa Herren. Många av mina barn har förlorat förståelsen för vad synd är och de sårar mitt Hjärta. Nu är omvändelsens tid inne. Hjälp varandra och lev som goda syskon i väntan på Herrens ankomst. Lyssna, mina kära barn, på den Helige Fadern (=påven). Jag själv har förberett honom inför hans mission. Älska honom och såra inte hans faderliga hjärta. Till er mina barn i den kristna kommuniteten anförtror jag uppdraget att vittna i världen om Herrens ankomst. Lev under denna väntans tid i gemenskap med mig, er Mamma, och låt mig leda er till Honom. Göm er i mitt Obefläckade Hjärta. Tillåt Herren att älska er och vänd er inte bort från Hans kärlek. Lev er vigning, var redo inför Jesu Rikes seger och triumf.”


Medaljen kunde tillverkas först efter fyrtio år och så fort Moder Chiara fick ta emot den visar sig Guds Moder och ger ett sista budskap till alla sina barn:

Jag välsignar denna medalj, mitt Hjärtas gåva, och jag välsignar alla dem som ska bära den. Jag kommer att leda dem, uppehålla dem och vara deras tröst i livet och i dödsstunden. Jag själv ska komma för att bära fram dem till Jesus som välluktande blommor, vilka har vuxit i mitt Obefläckade Hjärta. Herren vill att mitt Hjärta blir allt mer känt, älskat och åkallat. (…) Mina kära barn, kom till mitt Moderliga Hjärta, som älskar er så mycket och som väntar på att få ge er till Jesus. Mitt Hjärta är den kortaste och säkraste vägen till Jesus, och Han är Vägen för att nå Fadern. Ni är alla utvalda och älskade av Fadern och Han väntar på att få ge er sitt Rike och göra er lyckliga i all evighet. Var följsamma verktyg i mina, er Mammas, händer för att rädda alla de arma syndare som förolämpar Jesu Hjärta och mitt Obefläckade Hjärta. Jag vill ändå rädda dem! Jesus har anförtrott åt mig uppdraget att kalla hela mänskligheten till omvändelse, bön, helig kärlek, frid och botgöring… Jag har nu många gånger kommit till er på jorden för att i Kristi Namn uppmana till omvändelse… Men hur många är det inte som ännu inte lyssnar på mig? Be för de arma syndarna! Hur många motsätter sig inte Gud och vägrar att tro på Honom!... och de tror att de kan förbättra världen utan Gud! Men ni, mina barn, ska utgöra en stark härskara, förbundna genom bönen… Be, för endast bönen kan rädda själar. Be ofta: ’Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike, låt det komma genom Marie Obefläckade Hjärta.’ Se hur Jesu Hjärta och mitt Hjärta är så förbundna i gemenskap att de utgör ett Hjärta. Ja, jag och Jesus är fullkomligt förenade. De synder som sårar Jesu Hjärta sårar även mitt Hjärta. Hur många törnen av mina barns synder sårar inte Jesu Hjärta och mitt Hjärta… Det är en ohygglig smärta för oss, men ändå vill jag att mina barn ska frälsas, kosta vad det kosta vill. Mina kära barn, hjälp er Mamma att rädda era syskon, de är kära för mitt Hjärta även om de inte älskar mig. Be och insistera vid Treenighetens Hjärta (eg. ”bruka våld” = fate violenza al Cuore della Trinità) för att ingen ska gå förlorad. Kristus har dött för alla! Älska den Helige Fadern, ljuve Kristus på jorden (Maria använder här den heliga Caterina av Sienas tilltal till påven. Övers. anm.), mitt hjärtas kärleksbarn. Lyssna till påven och stå förenade kring honom, stöd honom med er förbön, var redo att försvara honom. För påven har fiender som hela tiden vill hindra honom i hans mission och dessa borde egentligen samarbeta med påven för Kristi Rikes ankomst (Maria talar här inte om onda andemakter utan om Kyrkans medlemmar, präster och lekmän, som motverkar påven. Övers. anm.). Be mycket, särskilt hjärtats bön, förena er med Gud i hjärtat, med Kristus. Ge plats åt den Helige Ande, som ber i er och för er. Be med rosenkransen. Håll rosenkransen hårt i er hand för den är ett mäktigt vapen för att avväpna Satan, som hela tiden verkar utan vila för att människor ska gå förlorade och han finner många medarbetare. Endast genom bönen är man stark. Förtröttas inte att be till mitt Obefläckade Hjärta. Jesus har anförtrott åt sin Mamma makten att vinna över fienden, som är Satan och hans följeslagare. Fienden arbetar för att själar ska gå förlorade medan jag verkar för att själar ska räddas och jag vill bära alla själar till Himmelen där Jesus har förberett en plats för dem alla. Mina kära barn, jag ber er att samarbeta med mig. Hjälp er Mamma, bli mina vittnen och vittna om Kristus. Älska varandra, ja, älska varandra. Lev i frid med alla. Var inte rädda, för jag är med er och ha förtroende för min hjälp och ni kommer att erfara, trots den Ondes vrede och försök, att mitt Obefläckade Hjärta till slut ska segra och triumfera, för det är Jesu vilja! Mina barn, frukta inte, kom till mitt Hjärta, för jag tar emot alla som kommer till mig. För endast i mitt Hjärta är ni trygga. Jag ska beskydda er så som jag beskyddade Jesus från Herodes ondska. Han som ville döda Jesus…

Jag säger det åter igen: stå enade i kärleken till varandra och ni ska segra. Jag försäkrar er att det kommer att vara Kristi och er Mammas seger… Guds barmhärtighet är oändlig och alltid redo att ta emot den ångerfyllde syndaren. Ja, Guds glädje är just att förlåta och det är stor fest var gång en syndare kommer till Guds Hjärta. Men ve dem som motsätter sig eller förolämpar Guds barmhärtighet!... Endast kärleken övervinner hatet!... Jag vill att denna inbjudan från mig ska spridas till mina barn, för att alla ska ta sin tillflykt till mitt Obefläckade Hjärta och kunna övervinna prövningarna…”

Sprid dessa medaljer! Beställ ytterligare medaljer från:

Mons. Luigi Molinari

Viale Castagnetti, 18

I-29010 Pianello V.T. (PC)

Italia


Comitato Suor Chiara Scarabelli

Via Mameli, 8

I-35020 Ponte S. Nicolò (PD)

Italia


Editrice Ancilla

Casella Postale 228

I-31015 Conegliano TV

Italia

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den - www.ancilla.it


Glöm inte att lägga en sedel (Euro) i brevet och man kan skriva så här:

Per favore, mandami La Medaglia dei consacrati alla Madonna per distribuire in Svezia.

Skriv tydligt namn och adress så att man uppfattar vart medaljerna ska skickas!


Moder Chiara Scarabelli föddes den 29 mars 1912 i den lilla byn Genepreto, Tidone, Italien. Döptes samma dag hon föddes. Tre dagar efter att hon fyllt elva år dog mamman och hon fick ta hand om sina fyra systrar, den yngsta bara några månader gammal. Vid sin första Kommunion frågade Jesus henne om hon ville tillhöra endast Honom. Det ja hon uttalade var hon trogen resten av sitt liv. Chiara kunde träda in hos Clarissorna när hon fyllt nitton år i Santa Chiara del Santissimo Nome di Gesù klostret, vid Piazzale Roma i Venedig. Ingen anade att Moder Chiara haft starka mystiska erfarenheter under de sextiotvå år hon levde inom klausur. Lördagen den 29 januari 1994, klockan 15.13 avslutades Moder Chiaras jordeliv i det nya Clarissklostret i San Silvestro – Curtatone (Mantova).

Vigningsrosenkransen till Marie Obefläckade Hjärta

Att be med den vanliga rosenkransen

På rosenkransens pendang inled som vanligt med Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Inledningsbön (texten är en bearbetning av Marias löften):

Maria, du vår Himmelska Mamma, du har lovat alla oss som med tro bär ditt Obefläckade Hjärtas gåva, de vigdas medalj, och som vittnar om vår vigning till dig, att välsigna oss, leda oss vid handen och bära oss i ditt Hjärta som dina särskilt älskade barn och bära fram oss till Jesus.

Du ska vara hos oss och hjälpa oss i dödsstunden så att vår själs fiende inte kan skada oss och vi ska få vara med dig i Paradiset, där Jesus ska vara vår eviga lön.

Välsigna denna vigningsrosenkrans så att den blir en öm smekning som tröstar Jesu Gudomliga Hjärta och ditt Obefläckade Hjärta.

Hjälp mig att be dessa böner med tro och av hjärtat så att jag ger gottgörelse för lika många hädelser som bönerna jag ber. Låt, enligt ditt löfte, varje akt av kärlek rädda en själ. Amen.

Före varje dekad på de ensamma kulorna be:

Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike, / låt Ditt Rike komma genom Marie Obefläckade Hjärta

Min Moder, mitt förtroende och mitt hopp. / Jag litar på dig och jag överlåter mig åt dig.


På varje dekad (tio kulor) ber man:

Jesus, Maria jag älskar Er. / Rädda alla själar!


Avsluta Vigningsrosenkransen med att läsa och kort begrunda Marias ord till oss genom Moder Chiara:

Till er mina barn i den kristna gemenskapen anförtror jag uppdraget att vittna i världen om Herrens ankomst. Lev under denna väntans tid i gemenskap med mig, er Mamma, och låt mig leda er till Honom. Göm er i mitt Obefläckade Hjärta. Tillåt Herren att älska er och vänd er inte bort från Hans kärlek. Lev er vigning, var redo inför Jesu Rikes seger och triumf.”Beställ olika skapular, medaljer mm. från:


http://www.holyface.com/scapular.htm


http://www.cukierski.net/chaplets.shtml


http://www.twoheartsrosaries.com/index.htm


http://www.nunsgiftshop.com/


www.aquinasandmore.com


www.discountcatholicstore.comÖversättningar på böner är gjorda från engelska och italienska

av Pater Joseph Maria Nilsson, OFM Conv.

För Ave Maria Publikationer 2007


Vill du ära och tjäna Maria genom att hjälpa till så att andra böcker blir tryckta?


Du kan hjälpa till genom förbön och ekonomiskt stöd:


PlusGiro 122 98 73-3


P. Joseph M. Nilsson


Skriv på talongen: ”gåva för tryckkostnader”


Gråbröderna

Sankt Franciskus Kloster

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping


Manuskript från AMP som väntar på medel för att kunna tryckas:


Gottgörelseakt till

Jesu och Marie Förenade Heliga Hjärtan

De första fredagarna och lördagarna

Förklaring och bönetexter för uppfyllandet av Jesu och Marias önskan om det särskilda helgandet av de första fredagarna och lördagarna i månaden.


Den Gyllene Pilen

Jesus uppenbarade för karmelitnunnan, Sr. Maria av den Helige Petrus i Tours att devotionen till Jesu Heliga Anlete var det ”högsta av alla verk” under Himmelen. Den Heliga Thérèse av Lisieux var en av de främsta ”utövarna” av denna andlighet.


Himmelska Böner – Gudomliga Löften

Samling av uppenbarade bönetexter med respektive löften. Här återges på nytt den redan efterfrågade texten för de s.k. Heliga Birgittas Femton Böner.


Våra Hemsidor:


Ave Maria Publikationer: www.avemariapublikationer.com

I den helige Maximilian Maria Kolbes anda grundade Gråbröderna Ave Maria Publikationer för gratis spridning av bönböcker och uppbyggande litteratur. Böcker har hittills tryckts och delats ut i över 9000 exemplar! På denna hemsida kan man hitta andra aktuella bönetexter och information om AMP.


Ave Maria Network: www.amn.grabroderna.se

Detta är Gråbrödernas egen sändning av böner, betraktelser och föredrag. Man väljer själv vad man vill lyssna på.


Gråbrödernas hemsida: www.grabroderna.se

Här kan man läsa om Franciskanordens historia, hitta böner till olika franciskanska helgon, läsa om Julkrubbans historia, köpa olika rosenkransar som finns avbildade i Mina Rosenkransböner etc.


Församlingens hemsida: www.kyrkan.jonkoping.grabroderna.se

Här kan man, förutom alla tider och aktiviteter i Sankt Franciskus katolska kyrka i Jönköping, se foton tagna i vår kyrka och lokaler vid olika tillfällen.


Denna bönbok delas ut gratis och får därför inte säljas

 
< Föregående   Nästa >