header image
Startsida
Den Heliga Birgittas Femton Böner PDF Utskrift E-post

ImageDe Femton Bönerna

till Den Lidande Kristus

Den Heliga Birgittas Femton Böner

 

Ave Maria Publikationer

 

Få böner har fått ett sådant stort gensvar hos de troende i hela världen som de femton böner man oftast kallar Den Heliga Birgittas Femton Böner.

Tillsammans med de femton bönerna till den lidande Kristus, finner man i denna lilla bönbok Den Heliga Birgittas Sju Fader Vår till Kristi Blod, Devotionen till Det Blod Herren förlorade under sin Korsvandring, Den Birgittinska Rosenkransen samt några internationellt kända och älskade böner nu för första gången på svenska.

 

 

Tillägnan

 

Denna bönbok tillägnas Militia Immaculataes medlemmar i Sverige. Genom er iver och ert intresse för den katolska bönetraditionens skatter har ni gett mig inspiration att översätta och att starta Ave Maria Publikationer.

Jag vill också tillägna De Femton Bönerna mina kära andliga systrar och mödrar, Birgittasystrarna Moder Teresa Perciaccante, O.SS.S och Moder Patrizia Telese, O.SS.S.
Ni är verkligen sanna döttrar till den Heliga Birgitta! Tack för er hjälp, förbön och ert exempel att leva för Kristus i ordenslivet!

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!

 

Ave Maria Publikationer

Gråbröderna - Jönköping 2004

ISBN 91-631-5786-1

Imprimatur

 

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

30 juli 2004

 

Imprimatur innebär att Kyrkans rättmätiga auktoritet, stiftsbiskopen, garanterar att en text inte innehåller något som strider mot den Katolska Kyrkans lära i tros- och moralfrågor.

Imprimatur innebär dock inte att den som beviljar denna garanti håller med om det som påstås, garanterar privatuppenbarelsernas äkthet, eller uttrycker sitt gillande vad gäller val av texter och språkbruk..

Materialet i denna bönbok får kopieras utan tillåtelse av utgivaren.

 

 

Innehåll

Förord

Inledning till De Femton Bönerna

De Löften vår Herre gav åt Dem som ber De Femton Bönerna under ett helt År

De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus - Den Heliga Birgittas Femton Böner

Inledning till Den Heliga Birgittas "Sju Fader Vår"

Den Heliga Birgittas ”Sju Fader vår” till Jesu Heliga Blods Ära

Devotionen till Det Blod som Vår Herre Jesus Kristus förlorade under sin väg till Kalvarieberget

Den Birgittinska Rosenkransen

Allmänna Böner - Den Apostoliska Trosbekännelsen

Akt av Ånger

Herrens Bön

Lovprisningen

Ave Maria

Salve Regina

Mäktig Bön för De Döende

Offerbön av Jesu Dyrbara Blod för De Döende

Requiem aeternam

Mäktig Hyllningsbön till Det Heliga Korset

Medeltida Bön till Det Heliga Korset

Mäktig Bön till ära för Jesu Heliga Sår

Bön för att ära Kristi Sår på Skuldran

Hyllningsbön till Jesu Heliga Sår i Sidan

De Uppenbarade Bönerna till Jesu Heliga Sårs Ära

Daglig Bön till Jesu Heliga Sår för Själarnas Frälsning

Medeltida Bön till Jesu Dyrbara Blod om en Salig Död

De Trettiotre Besöken hos Vår Korsfäste Herre

Böner att be när man går på knä uppför Den Heliga Trappan i Rom

Pilgrimens Botbön

 

 

Förord

 

Det är genom Hans Sår som vi blir helade

(Jes 53:5; 1 Petr 2:24)

 

År 1980 gick jag i kloster i Italien. Mina italienska medbröder förfasades över att jag som svensk inte kände till Den Heliga Birgittas Femton Böner. Bröderna tyckte det var sorgligt att en landsman till den Heliga Birgitta inte visade större intresse för det andliga arv hon lämnat efter sig. Men vad kunde man förvänta sig av nuvarande Sverige, ett hednaland där isbjörnar traskar omkring på gatorna…

Det har nu gått ganska så många år sedan jag översatte de femton bönerna till den lidande Kristus till svenska med tanke på att spara dem till den stora bönboken jag förbereder: Sursum Corda (upplyft era hjärtan). Märkligt nog blir jag utfrågad av medbröder från hela världen när de träffar mig angående dessa böner. Många av mina medbröder (Conventualfranciskaner, eller Gråbröder, som vi kallas i vårt land) ber dagligen dessa böner sedan flera år tillbaka. Bland annat i Rumänien är det bröder från vår Orden som både stått för översättning och spridandet av de s.k. Birgittas Femton Böner.

Under en kallelseresa till Rom med några unga män från olika delar av landet märkte jag att en av pojkarna varje dag satt och läste i ett litet häfte. Jag frågade honom var det var han läste så ivrigt. "Birgittas Femton Böner", svarade 17-åringen. Mycket förvånad undrade jag hur det kom sig att han börjat be dessa böner. "Det var min mormor i Polen som sa att jag skulle be dem dagligen". När jag sedan träffade en protestant som dagligen bad dem sedan många år, blev jag ännu mer förbluffad.

Nyligen fick jag ett meddelande av en docent i Lund som fått kännedom om mitt bönboksprojekt. Han var särskilt intresserad att få veta om Birgittas Femton Böner skulle finnas med. Tillsammans blev alla dessa "påminnelser" om bönernas betydelse en impuls att göra ett särtryck tills den stora bönboken kommer ut.

 

Ibland får man höra att bönerna inte har något med vår landsman, den Heliga Birgitta att göra. Det kanske är ett påstående som tål att granskas. För det första bör vi fråga oss vad som är autentiskt. Betyder det i detta fall att bönerna inte har kommit till oss genom Birgitta eller att de inte har Gudomligt ursprung? Att Birgittas spiritualitet fick sin kraft och inspiration från Kristi lidande kan nog ingen förneka. Den klosterorden hon grundade bär ju namnet Den Allraheligaste Frälsarens Orden och har som motto: Min kärlek är korsfäst. I de s.k. uppenbarelser som hennes båda biktfäder nedtecknade ser vi hur starkt den lidande, korsfäste och döende Kristus präglar det svenska helgonet. Flera krucifix i Rom utpekas som mål för Birgittas hängivna bön. Det krucifix som förknippas med de femton bönerna till den lidande Kristus finns fortfarande att beskåda i Sankt Paulusbasilikan. Precis som i alla skeenden i Kyrkans historia, ja, i hela mänsklighetens historia, är det ett samspel mellan människans fria vilja och Guds försyn. Så bör vi nog se på de femton bönernas egen lilla historia. Då är det inte längre betydelsefullt om just dessa böner kommer till oss genom Birgittas förmedling eller ej. Guds folk har uppfattat dem under århundraden som mycket viktiga och samtidigt förknippat dem med vår svenska mystiker. Ja, utan att överdriva, kan man nog säga att dessa femton böner tillhör de främsta uttrycken för de vanliga troendes bön. På intet sätt ska de ses som ett alternativ eller substitut för den liturgiska bönen (Mässan och Tidegärden) utan som ett komplement och ett uttryck för hängivenheten och tacksamheten för det som vår Frälsare genomlidit av kärlek till oss. Miljontals troende har under århundraden troget bett dessa böner och förlitat sig på de stora löften som förknippas med dem. Är det då inte naivt att tro på dessa löftens autenticitet? Kyrkan har genom sin rättmätiga auktoritet aldrig förkastat dem, tvärtom har många av Kyrkans företrädare uppmanat människor i olika tider att be dessa böner, som alltid presenterats tillsammans med dessa löften. Om de kan anses orimliga då är också Jesu eget löfte till Dismas, den s.k. gode rövaren, utom rimliga proportioner: "I dag ska du vara med mig i Paradiset". Vad hade Dismas gjort för att förtjäna ett så stort löfte? Han hade bara vänt sig till Herren, efter ett liv i orättfärdighet, och bett Jesus att komma ihåg honom när Han kommer med sitt Rike. Är det då orimligt att tro att Herren skulle skänka stora gåvor åt dem som ber med ångerfyllt hjärta och med hängiven kärlek förtröstar på att Jesus i sin generositet skulle skänka omvändelsens nåd och befrielse från Skärselden?

Frågan om bönerna är autentiska eller ej, bör nog ses i ett annat perspektiv. Herren har, på sina outgrundliga vägar, gett sina troende dessa femton böner och de har tagits emot med stor entusiasm. Naturligtvis spelar "belöning" in att bönerna blivit så uppmärksammade. Vi ska heller inte glömma att det kristna livet också har sin "morot": de som är trogna Kristus och Guds Vilja utlovas det Eviga Livet. Man kan ju fråga sig hur många som skulle anstränga sig att vara kristna om det inte fanns någon belöning att få?

 

Min förhoppning med utgivandet av dessa böner är att allt fler ska gå i många helgons fotspår: att allt ivrigare ösa ur frälsningens källor. Kristi lidande är för oss ett botemedel för våra synder och brister. Jesu Sår är en källa till tröst och glädje, för de påminner oss ständigt om att Guds kärlek är större än vår mänskliga misär. Herren bär dessa påtagliga märken på sin kropp och påminner oss samtidig om att detta har Han medvetet och villigt genomlidit för mig. Därför blir också de dagliga sår, skavsår eller djupare sår, som vi får när vi bär vårt kors, mycket lättare att hantera. Vi behöver inte uthärda dem ensamma. Herren bär såren tillsammans med var och en av oss. Han vädjar också till vår generositet att skänka våra egna lidanden och sår till Honom, för att genom Honom och tillsammans med Honom, skänka allt lidande till Fadern, till Guds ära och för själarnas frälsning. Detta kan vi göra i den Heliga Birgittas, den Helige Franciskus´ och i alla helgons fotspår. Ja, det är detta som De Femton Bönerna till den Lidande Kristus påminner oss om.

 

Sankt Franciskus Kloster i Jönköping

Jesu Hjärta Fredagen i juli, Kristi Dyrbara Blods månad, Herrens år 2004

 

Pater Joseph Maria Nilsson, OFM Conv.

 

 

I enlighet med Påven Urban VIII´ s dekret Sanctissimum från den 13 mars 1625, vilket senare upprepades åren 1631 och 1634 samt av flera andra efterträdare på Petri Stol, vill jag påpeka att alla påståenden och löften, återgivna i denna bönbok, som bygger på s.k. privata uppenbarelser, inte kan åberopa något annat än personlig och privat auktoritet (t.ex. på en persons helighet och personliga erfarenhet av Gud) om inte den Katolska Kyrkans Läroämbete har angivit något annat. I allt underställer jag mig den Heliga Moder Kyrkans auktoritet. Hon ensam, har befogenheten från vår Herre Jesus Kristus att genom den Helige Fadern och den Katolska Kyrkans biskopar, som utövar sitt ämbete i gemenskap med honom, leda alla människor till kunskapen om Gud och Hans Gudomliga Vilja.

Inga löften i denna bönbok ska förstås som att resultat kommer att äga rum automatiskt på grund av att man ber vissa böner och på ett visst sätt.

De löften som hänvisas till, och som oftast har kommit till oss genom ett helgons insikt i Himmelska ting, bör ses som en uppmuntran från den Gudomliga Givmildheten till ett allt hängivnare och ivrigare andligt liv för att säkrare nå målet: själens fullkomliga förening med Gud.

 

 

Inledning till De Femton Bönerna

 

Här följer den inledning som vanligtvis finns i olika översättningar

 

De Femton Bönerna till den Lidande Kristus brukar även kallas för Den Heliga Birgittas Femton Böner.

 

Besökare i Sankt Paulusbasilikan i Rom kan se ett krucifix ovanför tabernaklet i Sakramentskapellet. Krucifixet har skulpterats av Pierre Cavallini inför vilket den Heliga Birgitta (1303-74, 23 juli och den 7 okt.) brukade be och inför vilket hon enligt traditionen mottog dessa femton böner från Vår Herre. Följande inskription finns i kyrkan för att påminna om händelsen: ”Pendentis, Pendente Dei verba accepti aure accipit et verbum corde Birgitta Deum. Anno Jubilei MCCCL”. (Birgitta har tagit emot ordet från den som är upphängd genom hörseln och på så sätt tagit emot Guds Ord i hjärtat. Jubelåret 1350).

 

Eftersom Birgitta sedan länge velat få veta antalet slag som vår Herre fick under sitt lidande uppenbarade Herren sig för henne och sade: ”Jag tog emot 5480 slag på min kropp. Om du önskar ära dem på något sätt, bed femton Fader vår och Var hälsad Maria med följande böner, som jag nu lär dig, under ett helt år. När året har fullbordats, kommer du att ha ärat vart och ett av mina sår.”

 

Den Heliga Birgitta skrev följande till sin bror: ”Jag befann mig i mycket svåra situationer, lidande, sjukdomar, fattigdom och övergivenhet plågade mig ständigt. Med kärlek har jag varje kväll bett dessa femton böner och mitt liv blev på ett mirakulöst sätt förvandlat. Herren, som är trogen sina löften har uppfyllt mig med glädje, välmående, tröst och givit mig allt vad jag behöver. Det som Jesus har gjort för mig, det kommer Han även att göra för dig, käre bror. Så bed dessa böner”.

 

Dessa böner med tillhörande löften har kopierats från en bok tryckt i Toulouse år 1740 och publicerats av P. Adrien Parvilliers SJ, apostolisk missionär i det heliga landet, med samtycke, tillstånd och rekommendation att distribuera dem. Föräldrar och lärare som läser dem för små barn under minst ett år, kommer att tillförsäkra dem skydd för hela livet från alla allvarliga olyckor som skulle innebära förlust av ett av deras fem sinnen.

 

Påven Urban VI (1378-89) uppmanade att man skulle göra många kopior för spridning av den Heliga Birgittas femton böner. Många biskopar och kardinaler gav sitt uttryckliga godkännande till dessa böner och löften, bland andra Kardinal Giraud av Cambrai år 1845 och Ärkebiskop Florian av Tolouse år 1863.

Den Salige Pius IX (1846-78) fick kännedom om dessa böner med prologen. Han godkände dem den 21 maj 1862 genom att erkänna dem som sanna och nyttiga för själen.

En samling små böcker, bland dem dessa böner, godkändes av Kongressen i Malines den 22 augusti 1863.

Påven Benediktus XV (1914-22) gav följande omdöme om den Heliga Birgittas femton böner: ”Efter ett grundligt studium innebär erkännandet av sådana uppenbarelser ingenting annat än att man mycket väl kan publicera dem till gagn för de troendes enhet… Fast de inte förtjänar samma tilltro som religionens sanningar, kan man emellertid tro dem utifrån människans tro, som överensstämmer med försiktighetsreglerna genom vilka de är trovärdiga och stödda av tillräckliga motiv som man fromt kan tro.”

Paulus VI (1963-78) godkände bönerna genom dekret från den 18 nov. 1966, publicerade i Acta Apostilicae Sedis, Vol. 58, Nr 16 av den 29 nov. 1966.

 

Måste man då läsa bönerna varje dag utan avbrott för att få del av privilegierna?

 • Man bör hoppa över att be bönerna så få gånger som möjligt; men om man av allvarligt motiv hoppar över att be dem en dag förlorar man för den skull inte de privilegier som är knutna till dem så länge som man läser 5480 böner under ett år, dvs. om man inte bett bönerna under en dag ska man läsa dem två gånger dagen därpå (undantag är om man är allvarligt sjuk).

 • Man måste läsa dem med andakt och koncentrera sig på orden man uttalar.

 • Dessa böner kan tjäna som motsvarighet till Korsvägsandakten.

 

 

De Löften vår Herre gav åt Dem som ber

De Femton Bönerna under ett helt År

 

1. Jag ska befria femton själar i hans familj från Skärselden.

2. Femton själar i hans familj ska bekräftas och skyddas i nåd.

3. Femton syndare i hans familj ska omvändas.

4. Den som läser dessa böner ska uppnå första graden av fullkomlighet.

5. Femton dagar före sin död ska jag ge honom min Dyrbara Kropp för att han inte ska hungra för evigt. Femton dagar före sin död ska jag ge honom mitt Dyrbara Blod att dricka för att han inte ska törsta för evigt.

6. Femton dagar före sin död ska han känna en djup ånger över alla sina synder och han ska få en fullkomlig kännedom om dem.

7. Jag ska ställa mitt Segertecken, som är Korset inför honom till hans hjälp och försvar mot fiendens attacker.

8. Före hans död ska jag komma med min käraste, älskade Moder.

9. Jag ska i nåd ta emot hans själ och jag ska leda den till den eviga glädjen.

10. Sedan jag lett den dit ska jag låta honom dricka ur min Gudoms källa, något som jag inte ska göra för dem som inte har läst dessa mina böner.

11. Låt det bli känt att den som levt i dödssyndens tillstånd i trettio år men som andaktsfullt läser eller har intentionen att läsa dessa böner, kommer att få förlåtelse av Herren för sina synder.

12. Jag ska skydda honom från stora frestelser.

13. Jag ska bevara och skydda hans fem sinnen.

14. Jag ska bevara honom från en plötslig död.

15. Hans själ ska befrias från den eviga döden.

16. Han ska få allt han ber Gud och den Heliga Jungfrun om.

17. Om han har levt hela sitt liv och följt sin egen vilja och hans död är bestämd till nästa dag, ska hans liv förlängas.

18. Varje gång man läser dessa böner får man partiell avlat.

19. Han tillförsäkras en plats bland Änglarnas kör.

20. Den som lär en annan dessa böner, ska få fortsatt glädje och förtjänst, som ska vara i evighet.

21. Där dessa böner läses eller kommer att läsas i framtiden är Gud närvarande med sin nåd.

 

Jag började be De Femton Bönerna den:…………………….…………………………………..

 

 

De Femton Bönerna till

Den Lidande Kristus

 

Den Heliga Birgittas Femton Böner

 

Inled gärna med en akt av ånger (se allmänna böner)

Första Bönen

Jesus Kristus, Du eviga Godhet för dem som älskar Dig, glädje som övergår all glädje och vad vi kan längta efter. Du, frälsning och hopp för alla syndare. Du som har visat att Du inte har större önskan än att vara kvar hos oss. När tiden var inne antog Du även mänsklig natur till tidens ände av kärlek till alla människor. Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt lidande och död såsom det var bestämt och förordnat från evighet i den gudomliga planen. Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärjungar Din allra Dyrbaraste Kropp och Ditt Blod under den sista måltiden med dem sedan Du tvättat deras fötter, och att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade dem, förutsade Ditt kommande Lidande. Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som Du erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd genom att säga: ”Min själ är bedrövad intill döden ”. Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som Din svaga Kropp fick genomlida under den högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset. Kom ihåg hur Du efter att ha bett tre gånger, badade i svett och blod, hur Du blivit förrådd av Judas, Din lärjunge, arresterad av människor från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt, anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd av tre domare medan Du ännu var ung. Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i stället kläddes i löjets klädnad, hur Ditt ansikte och Dina ögon var förbundna, hur Du blev torterad och krönt med törnen, fick en stav i Dina händer, och den våldsamhet som Du blev slagen med bunden vid en pelare, hur Du blev överöst med skymfningar och grymheter. Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och lidanden som Du fick uthärda före Ditt lidande på Korset började, innan jag dör få en sann ånger, avlägga en uppriktig och fullständig bikt, förtjänstfullt gottgöra och bli befriad från alla mina synder. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Andra Bönen

Jesus, Du som är Änglarnas sanna frihet, Paradisets välbehag, påminn Dig de omänskliga prövningar som Du fick uthärda när Dina fiender omringade Dig som ilskna lejon. Påminn Dig de otaliga förolämpningar, spott, slag, sönderrivningar och andra grymheter som aldrig någon hört talas om, och hur soldaterna plågade Dig efter behag. När jag begrundar dessa plågor och förolämpande ord, bönfaller jag Dig, min Frälsare, att befria mig från alla mina ovänner, synliga och osynliga, och att ta mig under Ditt beskydd till fullkomlig och evig frälsning. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Tredje Bönen

Jesus, himlens och jordens Skapare som ingenting kan begränsa. Du som omsluter och håller allt i Din kärleksfulla hand, påminn Dig det fasansfulla lidande som Du led när Dina allraheligaste händer och fötter spikades fast vid Korset genom slag efter slag med stora, trubbiga spikar. De fann Dig inte i ett tillräckligt eländigt tillstånd för att tillfredsställa sin vrede. De gjorde Dina sår större och lade på Dig pina på pina och med obeskrivlig grymhet sträckte de ut Din Kropp på Korset, drog Dig, knuffade Dig från alla sidor så att Dina lemmar vanställdes. Jag ber Dig, Jesus, genom minnet av dessa allrahögsta kärlekens lidanden på Korset, att ge mig nåden att frukta och älska Dig. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Fjärde Bönen

Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på Korset för att hela våra sår med Dina. Påminn Dig de krossår som Du fick lida. Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, utsträckta så till den grad att en sådan smärta som Din aldrig erfarits. Från kronan på huvudet till Dina fötters sulor fanns inte en enda fläck på Din kropp som inte blivit plågad, och ändå, Du glömde allt Ditt Lidande, Du upphörde inte att be till Din Himmelske Fader för Dina fiender: ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör”. Genom denna stora barmhärtighet och i åminnelse av detta lidande, gör så att minnet av Ditt fruktansvärda lidande uppväcker i oss en fullkomlig ånger och befrielse från alla våra synder. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Femte Bönen

Jesus, den eviga härlighetens Spegel, påminn Dig den sorg som Du erfor när Du i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som skulle räddas genom Ditt välsignade lidandes förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora mängd förtappade som skulle dömas för sina synder och hur Du bittert klagade över dessa hopplöst förlorade och olyckliga syndare. Genom denna avgrund av medlidande, särskilt genom den godhet som Du visade den botfärdige rövaren Dismas när Du sade till honom: ”I dag ska Du vara med mig i Paradiset”. Jag ber Dig, gode Jesus, att i min dödsstund visa mig Din barmhärtighet. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Sjätte Bönen

Jesus, mest älskade och efterlängtade Konung, påminn Dig den sorg Du fick lida när Du avklädd och lik en vanlig förbrytare spikades fast och höjdes upp på Korset. Kom ihåg hur hela Din familj och Dina vänner övergav Dig, utom Din älskade Moder som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp och som Du anförtrodde åt Din trogne lärjunge när Du sade: ”Kvinna, se din son.” och till Johannes: ”Son, se din moder.” Jag ber Dig, min Frälsare, genom sorgens svärd som genomborrade Din Heliga Moders själ, att ha medlidande med mig i allt mitt lidande och i alla mina svårigheter, både fysiskt och andligt. Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min dödsstund. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Sjunde Bönen

Jesus, outtömliga Källa av medlidande, Du som med stor kärlek sade från Korset: ”Jag är törstar”. Du led av törst efter människornas frälsning. Jag ber Dig, min Frälsare, att upptända i våra hjärtan en längtan att sträcka oss mot fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka köttets begär och världsliga böjelser. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Åttonde Bönen

Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, genom det sura vinets och gallans bitterhet som Du smakade på Korset av kärlek till oss, ge oss nåden att värdigt få ta emot Din Dyrbara Kropp och Ditt Dyrbara Blod under vårt liv och i vår dödsstund, så att detta ger oss läkedom och tröst för våra själar. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Nionde Bönen

Jesus, konungsliga Dygd, andens Glädje, kom ihåg den smärta Du utstod när Du djupt ner i en ocean av förtvivlan när döden närmade sig, förolämpad och kränkt av Dina fiender, ropade med hög röst att Du var övergiven av Din Fader och sade: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?” Genom denna ångest ber jag Dig min Frälsare, överge mig inte i min dödsstunds rädsla och smärta. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Tionde Bönen

Jesus, Du som är Början och Slutet av allt, liv och godhet, påminn Dig, att Du för vår skull störtades i en avgrund av lidande från Dina fötters sulor till kronan på Ditt Huvud. I betraktande av Dina Sårs ohygglighet, lär mig att genom ren kärlek hålla Dina Bud, vilkas väg är bred och lätt för dem som älskar Dig. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Elfte Bönen

Jesus, Barmhärtighetens oändliga djup, jag ber Dig vid minnet av Dina Sår, som trängde in i Din benmärg och i djupet av Din varelse, att dra mig, eländiga syndare, överväldigad av allt det jag är skyldig till, bort från synden och att gömma mig från Ditt Ansikte som med rätta är förargat på mig. Göm mig i Dina Sår tills Din rättvisa vrede har gått över. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Tolfte Bönen

Jesus, Sanningens Spegel, enhetens Sigill, Barmhärtighetens källa, påminn Dig de många och olika Sår, med vilka Du täcktes från huvud till fot, sönderriven och färgad röd av Ditt utgjutna och tillbedjansvärda Blod. O, stora och universella Smärta, vilken Du led i Ditt jungfruliga kött av kärlek till oss. Gode Jesus. Vad finns det som Du kunde ha gjort för oss som Du inte har gjort? Låt Ditt lidandes frukt förnyas i min själ genom att jag troget minns Ditt lidande, och må Din kärlek förökas i mitt hjärta varje dag till dess att jag ser Dig i evigheten. Du som är allt det godas och all glädjes Skattkammare, som jag ber Dig att ge mig, gode Jesus i det eviga livet. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Trettonde Bönen

Jesus, starka Lejon, odödlige och oövervinnerlige Konung, påminn Dig den Smärta vilken Du uthärdade när all Din styrka, både andlig och kroppslig, var helt slut. Du böjde Ditt Huvud och sade: ”Det är fullbordat.” Genom denna ångest och sorg, ber jag Dig Herre Jesus, att ha förbarmande med mig i min sista timma, när min ande är så oroad och försvagad. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Fjortonde Bönen

Jesus, Faderns ende Son, Hans härlighet och avbild av samma väsen, påminn Dig den enkla och ödmjuka överlåtelsen när Du överlät Din ande till Din Fader och sade: ”Fader, i Dina händer överlämnar jag min ande”, och med Din Kropp alldeles sönderslagen, med Ditt brutna och barmhärtiga Hjärta öppet för att frälsa oss, andades Du ut. Du helgonens Konung, genom denna Dyrbara död, ber jag Dig, trösta mig och hjälp mig att motstå det onda, köttet och världen, så att jag, död från denna värld, kan leva endast för Dig. Jag ber Dig att i min dödsstund ta emot min pilgrimssjäl, som varit i landsflykt och som nu kommer tillbaka till Dig. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Femtonde bönen

Jesus, sanna och livgivande Vinstock. Kom ihåg allt det Blod som rann från Din sargade Kropp då Ditt huvud slutligen böjdes ned och soldaten Longius öppnade Din sida med sin lans, så att de sista dropparna av Blod och Vatten strömmade ut. För detta oerhörda lidandes skull ber jag Dig, kärleksrike Jesus, att genomtränga mitt hjärta, så att jag dag och natt utgjuter ångerns och kärlekens tårar. Omvänd mig helt och hållet till Dig, så att Du kan bo i mitt hjärta och min omvändelse vara Dig välbehaglig. Låt slutet av mitt liv präglas av helighet, så att jag kan få lova Dig i evighet med alla Dina Helgon. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Slutbön

Min Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, tag emot min bön med samma glödande kärlek med vilken Du uthärdade Din Allraheligaste Kropps alla Sår. Förbarma Dig över oss alla, levande och döda. Öppna Din barmhärtighet för oss, ge oss Din nåd, förlåtelse för alla synder, efterskänk oss all skuld och ge oss till sist det eviga livet. Amen.

 

 

Inledning till

Den Heliga Birgittas "Sju Fader Vår"

Enligt en from tradition uppenbarade sig Herren för den Heliga Birgitta (1303-73, 23 juli, 7 okt.) och gav henne följande löften:

 

Var och en som under tolv år i följd varje dag ber sju Fader vår och Var hälsad Maria för att ära mitt Dyrbara Blod, ska få ta emot fem nådegåvor:

1. De kommer inte till Skärselden.

2. Jag ska ta dem upp i skaran av martyrer, som om de hade utgjutit sitt blod för sin tro.

3. Jag ska bevara tre själar efter deras val i den heliggörande nåden.

4. Deras släktingars själar ned till fjärde generationen ska undgå Helvetet.

5. De ska få veta att döden närmar sig en månad innan, så att de har tid att förbereda sig. Skulle de dö innan de har hunnit be dessa böner under tolv år så betraktar jag ändå intentionen att be dessa böner i tolv år som fullbordad.”

 

Innocentius X1 (1644-55) bekräftade denna uppenbarelse och tillade att de själar som uppfyller dessa villkor varje Långfredag befriar en själ ur Skärselden. De sju Fader vår godkändes och rekommenderades också av Clemens XII (1730-40).

På samma sätt som för De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus gäller det att be dessa böner dagligen. Om man av någon giltig anledning inte kan be dem under en dag ber man dem två gånger följande dag.

 

Jag började be de Sju Fader Vår den:……………………...

 

 

Den Heliga Birgittas ”Sju Fader vår” till Jesu Heliga Blods Ära

 

Jesus, jag vill nu be sju Fader vår i förening med den kärlek med vilken Du i Ditt Hjärta har helgat och upphöjt denna bön. Ta emot den från mina läppar i Ditt Gudomliga Hjärta. Förbättra och fullkomna den, så att den skänker den Allraheligaste Treenigheten lika mycket ära och glädje som Du visade denna bön på jorden. Låt mina ”Fader vår” få kraft av Ditt Människoblivande till förhärligande av Dina Heliga Sår och det Dyrbara Blod som utgjutits från dessa Sår.

 

Det Första Fader Vår

För att ära det Blod som vår Herre utgöt vid omskärelsen: Helige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och genom Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Jesu första Sår, de första smärtorna och den första blodsutgjutelsen till försoning för mina och alla människors ungdomssynder och som skydd mot dödssynden, särskilt i min familj och släkt.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Det Andra Fader Vår

För att ära Jesu lidande genom det Blod Han svettades i Getsemane: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Jesu Hjärtas fruktansvärda lidanden i Getsemane örtagård och varje droppe av Hans blodssvett till försoning för mina och alla människors synder i sina hjärtan, som skydd mot hjärtats synder och för att kärleken till Gud och vår nästa ska växa i oss.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Det Tredje Fader Vår

För att ära Jesu Blod, som Han utgöt vid gisslingen: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig de många tusen sår, de grymma smärtorna och Jesu Dyrbara Blod, som Han fick lida genom tortyren till försoning för mina och alla människors synder mot kyskheten och som skydd för renheten, särskilt i min familj och släkt.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Det Fjärde Fader Vår

För att ära Jesu lidande vid kröningen med törnen: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Hans Sår, smärtor och Dyrbara Blod från Hans Heliga Huvud vid törnekröningen till försoning för mina och alla människors syndiga intentioner som skydd för dessa synder och för utbredandet av Kristi Rike på jorden.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Det Femte Fader Vår

För att ära Jesu lidande då Han bar Korset: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Jesu lidande på korsvägen, särskilt Hans Heliga Sår på skuldran och Hans Dyrbara Blod till försoning för mig och alla människor som avvisar Korset och är emot Din Heliga vilja och allt missbruk av talförmågan. Som skydd mot dessa synder och för att vi må få en sann kärlek till Korset.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Det Sjätte Fader Vår

För att ära Jesu lidande då Han korsfästes: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Din Gudomlige Son på Korset, Hans fastnaglande och upphöjning på Korset, Hans Sår på händer och fötter och de tre strömmar av Hans Heliga Blod, som utgjutits för oss, Hans yttersta fattigdom, Hans totala lydnad, alla lidanden till kropp och själ, Hans Dyrbara död och dess förnyelse i alla Heliga Mässor på jorden: till försoning för alla kränkningar av de Heliga Ordenslöftena, till bot för mina och världens synder, för de sjuka och döende, för fromma präster och lekmän, för den Helige Faderns intentioner för att återställa den kristna familjen, för styrka i tron, för vårt land och folkets enhet i Kristus och Hans Kyrka.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Det Sjunde Fader Vår

För att ära öppnandet av Kristi Heliga sida. Evige Fader, vi ber Dig för den Heliga Moder Kyrkans behov och att som försoning för alla människors synder ta emot det Dyrbara Blod och Vatten som strömmade ur Såret vid Jesu Gudomliga Hjärta. Var oss nådig och barmhärtig. Kristi Blod, det sista dyrbara innehållet av Ditt Heliga Hjärta, rena mig från all synd och allt orent, som skiljer mig från Dig. Vattnet från Jesu sida, befria mig från det straff som jag har förtjänat för mina synders skull och släck Skärseldens lågor för mig och för alla de själar som renas i Skärselden. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

 

Devotionen till Det Blod som Vår Herre Jesus Kristus

förlorade under sin väg till Kalvarieberget

Den Heliga Elisabet av Ungern (1207-31, 17 nov.), den Heliga Mechtild av Helfta (1241-98, 19 nov.) samt den Heliga Birgitta (1303-73, 23 juli, 7 okt.) bad Herren ivrigt att få veta något ytterligare än vad som står i den Heliga Skrift om Jesu lidande. Herren ska ha uppenbarat för dessa helgon samma sak och gett stora löften till dem som ärar det Dyrbara Blod som Jesus förlorade under sin korsvandring. Den detaljerade beskrivningen kallas för Det sanna brevet från vår Frälsare Jesus Kristus.

Påven Leo XIII gav sitt godkännande den 5 april 1890 till spridningen av brevet med tillhörande löften.

 

Det sanna Brevet från vår Frälsare Jesus Kristus

”Jag steg ner från Himmelen till jorden för att omvända er. I gamla tider var människor troende och säden var överflödande. Nu svälter många. Om du vill att ditt arbete ska välsignas får du inte arbeta på söndagen, för på söndagen måste du gå i kyrkan och be Gud om dina synders förlåtelse. Du har sex dagar att arbeta på och en dag för att vila, be, räcka ut en hand åt den fattige och att hjälpa Kyrkan. De som hånar min religion och förkastar detta heliga brev, ska också förkastas av mig. Men de som bär en kopia av detta brev på sig ska jag beskydda från ond bråd död. De ska gå fria från många sjukdomar och olyckor. De ska inte behöva dö utan att ha biktat sig. De ska inte behöva frukta sina fiender eller orättfärdig överhet eller förtal och falska vittnesbörd. Havande kvinnor, som bär med sig denna bön, behöver inte frukta för barnets födelse. Det hus som hyser denna bön ska inte drabbas av något ont. Den person som äger en kopia av detta brev ska få kunskap om sin död fyrtio dagar innan den inträffar genom den Saliga Jungfruns försorg.

(Medeltida kopior av brevet infogar här denna fras: "Detta enligt den Helige Gregorius vittnesbörd". Borde vara påven Gregorius Store, 590-604).

 

Till alla troende som varje dag under tre års tid ber två Fader Vår, två Var hälsad Maria samt två Ära vare Fadern för att ära det Blod som jag förlorade under min korsvandring ska jag ge följande nådegåvor:

 • Fullständig avlat och eftergift av synder.

 • Befrielse från Skärseldens plågor.

 • Om de skulle dö före uppfyllandet av de tre åren ska jag räkna det på samma sätt som om de hade bett bönerna under tre års tid.

 • Vid deras död ska dessa böner räknas dem som om de hade utgjutit sitt blod för den heliga trons sak.

 • Vid deras död ska jag komma och ta dem och deras släktingars själar intill fjärde generationen till Himmelen.

 

Låt det bli känt att 150 beväpnade soldater grep mig; de som släpade mig från Örtagården medan jag var bunden var 23 stycken. Soldaterna som utförde befallningen att tortera mig var 83 till antalet. Slagen jag fick i huvudet var 150, de i magen 108, sparkar på skuldrorna var 80. Jag leddes bunden med rep vid håret 24 gånger. De spottade mig i ansiktet 180 gånger. Jag fick ta emot 6666 slag på min kropp. De slog mig i ansiktet 110 gånger och knuffade mig utan barmhärtighet. Klockan 12.00 lyfte de upp mig från marken genom att dra mig i håret, som redan var fyllt med törnen. De drog mig i skägget 23 gånger tillfogade mig ytterligare 20 sår i huvudet. De stora törntaggarna som trängde in i mitt huvud var 72 till antalet och de små var 110. Det var ytterligare 3 dödligt stora törntaggar som trängde in i min panna. Efter alla dessa tilltag mot mig pryglades jag och kläddes ut till kung efter vilket de hånade mig. De sår jag fick på kroppen var 1000. Soldaterna som ledde mig till Kalvarieberget var 608 till antalet, de som vakade vid Korset var 3 och de som hånade mig under korsfästelsen och dödskampen var 1008. De droppar av Blod jag förlorade var 28.430.”

 

För att inte glömma bort att be dessa böner dagligen till ära för Jesu förlorade Blod som du föresatt dig, sätt upp en lapp någonstans där du tittar dagligen (exempelvis på kylskåpet). Skriv upp datum när du börjar. Om man inte ber bönerna dagligen börjar man om igen.

 

Jag började be bönerna till Jesu Förlorade Blods ära den:………………………………….

 

 

Den Birgittinska Rosenkransen

Bes som alternativ till Jungfru Marias Rosenkrans

Ur Beringer, Indulgentiarum natura et usus earum, vol. I, sid. 360 ss.

Enligt den Heliga Birgitta levde Guds Moder 63 år på jorden. Birgitta fick tillstånd av den Salige Urban V (1362-70) att sprida denna form av rosenkransen som består av sex dekader istället för den vanliga rosenkransens fem dekader. Den s.k. Birgittinska Rosenkransen var under århundraden nästan lika vanlig som den s.k. Dominikanska Rosenkransen (den vi vanligtvis ber idag). Den som betraktar Mariastatyn i Lourdesgrottan kan tydligt se att den Obefläckade Jungfrun bär en Birgittinsk Rosenkrans i sin hand. Den s.k. pendangen (i vilken krucifixet och de extra fem kulorna hänger), med vilken man vanligtvis inleder rosenkransen, kommer från den Birgittinska och har egentligen ingenting med den Dominikanska att göra. Pendangens böner – de extra tre Var hälsad Maria – är endast för att komplettera den Birgittinska Rosenkransens sex dekader för Marias 63 år på jorden.

 

 • I den Birgittinska Rosenkransen mediterar man över de s.k. mysterier som passar för dagen (enligt den vanliga rosenkransen). Den sjätte dekaden är alltid ägnad åt Kristi lidande.

 

 • Inled varje dekad med Trosbekännelsen (för att ära Maria som Gud Faders främsta dotter och för hennes innerliga trosliv) samt Fader vår, som i den vanliga Rosenkransbönen.

 

 • Efter sex dekader ber man ytterligare ett Fader vår för att ära Guds Moders Sju Sorger och Fröjder (i hela rosenkransen blir det sju Fader vår tillsammans)

 

 • Efter det sista Fader vår kompletterar man åren (de sextio Var hälsad Maria) med tre Var hälsad Maria så att summan av Var hälsad Mariabönerna blir 63. Dessa sista böner ber man på rosenkransens pendang.

 

 • Glöm inte att alltid avsluta Rosenkransen (oavsett om det är den s.k. Dominikanska eller den Birgittinska) med att be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av avlaten.

 

Denna rosenkrans eller krona fick stor spridning tack vare ett mirakel. Den Heliga Birgitta rörde vid en sjuk person med sin välsignade rosenkrans, som hon nyss fått tillstånd att sprida. Den sjuke, som var desperat, blev genast frisk. Flera påvar har under seklernas gång berikat den Birgittinska Rosenkransen med avlat, vilka senast i ett s.k. Breve bekräftades och sammanfattades av Benediktus XIV (1740-58) den 15 jan. 1743.

 

 

Allmänna Böner

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

 

Akt av Ånger

Inled gärna din bönestund innan du ber De Femton Bönerna eller De Sju Fader Vår genom att ge uttryck för din ånger med denna bön.

 

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är värd att älskas över allting. Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

 

Herrens Bön

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

 

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Eller (Breviariets version):

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Salve Regina

Att be efter rosenkransen

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméentes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

 

Äldre översättning. Ur Oremus 1940:

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var hälsad! Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt. O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

 

Mäktig Bön för De Döende

Gammal avlatsbön, den Salige Pius IX, 2 feb. 1850, 15 maj 1933. ”Enligt vad själar i Skärselden har talat om för mig hamnar många människor i helvetet därför att man ber alldeles för litet för andras frälsning. Många själar skulle räddas om man morgon och kväll bad följande bön.” Maria Simma (1915-2004), som i över femtio år fick ta emot besök och budskap av själar från Skärselden.

 

Barmhärtige Jesus, Du som älskar våra själar, för Ditt Allraheligaste Hjärtas dödskamps och för Din Obefläckade Moders sorgers skull, ber jag Dig att rena alla de syndare i vår värld genom Ditt Dyrbara Blod som denna dag ska lämna jordelivet.

Jesu Hjärta, som en gång lidit dödskampen, förbarma Dig över de döende. Amen.

Be Var hälsad Maria tre gånger.

 

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och verklig brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, be för oss och för de döende i natt. Amen.

 

Offerbön av Jesu Dyrbara Blod

för De Döende

Gammal avlatsbön, den Helige Pius X, 18 dec. 1907. Detta är en traditionell bön för de döende, som man med fördel ber dagligen.

 

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu, Din älskade Sons och vår Gudomlige Frälsares, Dyrbara Blods förtjänster för alla dem som i dag och i natt lämnar detta jordeliv: bevara dem från Helvetets eld och led dem till Ditt eviga Rike. Min Gud, jag offrar Dig alla Heliga Mässor som firas denna dag över hela världen för alla syndare som nu utkämpar sin dödskamp och för alla dem som ska möta döden idag. Må vår Frälsares Jesu Kristi Dyrbara Blod bli dem till förbarmande. Amen.

 

Requiem aeternam

Detta är Kyrkans dagliga bön för de avlidna. Det är en av de största barmhärtighetsgärningarna att be för de avlidna.

Herre, giv dem den eviga vilan,

och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Må de vila i frid.  Amen.

 

 

Andra Böner till Kristi lidande som man kan be:

 • fredagar,

 • dagligen under fastetiden och stilla veckan,

 • klockan 15.00 dagligen vid Barmhärtighetens Timma,

 • som novena inför Heliga Korsets Upphöjelses Fest, 14 september

 • samt för De Avlidnas Själar.

 

Mäktig Hyllningsbön till Det Heliga Korset

Denna bön används som förbön för själarna i Skärselden. Den ber man knäböjande inför ett krucifix. Påvarna Hadrianus IV (1154-59), Gregorius XIII (1572-85) samt Paulus VI (1963-1978) bekräftade de löften som är förknippade med denna bön: Om man ber denna bön 33 gånger på Långfredagen befrias 33 själar från Skärselden. Om man ber den 50 gånger på vanliga fredagar befrias fem själar.

 

Heliga Kors, jag tillber Dig som blev smyckat av min Herres Allraheligaste Kropp och färgades av Hans Dyrbara Blod. Min Gud, jag tillber Dig som blev korsfäst för mig. Jag tillber Dig, Heliga Kors, för den kärlek som jag har till Honom som är min Herre. Amen.

 

Medeltida Bön till Det Heliga Korset

Brukar i medeltida handskrifter ha följande inledning: ”Den bön som här följer är dikterad av Påven Leo III (795-816), som sände den till sin broder Karl Magnus (d.v.s. Karl den store), kung i Frankrike, varvid påven meddelade sin broder, att den som bär med sig den nedskrivna bönen eller hör den läsas för sig eller själv läser den ska under den dagen inte drabbas av något ont, varken till kropp eller själ. Därtill förvärvar han också 1000 års avlat. Den som läser bönen ska med sin hand göra det Heliga Korstecknet varje gång som det Heliga Korset nämns i bönen.”

 

Antalet korstecken, 16 st., är symboler för Treenigheten, Maria och Josef samt 11 apostlar. Dessa korstecken kan utföras antingen med det s.k. stora korstecknet eller med tummen över hjärtat varje gång korset står i bönen.)

 

Vår Herres Jesu Kristi  Kors vare med mig.

Jesu Kristi  Kors beskydde mig.

Jesu Kristi  Kors är det tecken som jag tillber.

Jesu Kristi  Kors är den sanna saligheten.

Jesu Kristi  Kors segrar över alla vapen och svärd.

Jesu Kristi  Kors är ett oövervinnerligt tecken.

Jesu Kristi  Kors skyddar mitt liv och min själ.

Jesu Kristi  Kors visar mig den rätta vägen till alla dygder.

I det Heliga  Korsets Namn vill jag gå alla mina vägar.

Jesu Kristi  Kors undervisar och lär mig allt gott.

Jesu Kristi  Kors tar ifrån mig allt ont.

Jesu Kristi  Kors tar bort från mig all smärta och bedrövelse.

Jesu Kristi  Kors helar mig och är i dag inför mig och bakom mig, över mig och under mig, så att alla mina ovänner och den onde flyr bort från mig i Jesu Kristi Namn när de ser mig. Jesus Nazaréen, judarnas Konung beskydda mig.

Jesus, Du som gick bland Dina Apostlar och lärjungar bevara mig.

Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, som blev korsfäst välsigna mig, hjälp mig, trösta mig och led mig in i Ditt eviga Rike och Din salighet.

Gud göm mig.

Jesus bevara mig.

Gud vänd bort allt ont från mig.

I Faderns  och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Guds Heliga  Kors ska skina klart i Himmelen.

Gud kommer för att förverkliga sin Dom.

Jesu Kristi vördnadsvärda Kors  beskydda min själ och min kropp från djävulens och alla mina fienders våld och makt och från helvetets alla pinor.

Jesu Kristi Dyrbara Blod bevara min själ och låt min själ få glädjas med Dig för evigt.

Utsläck i mitt hjärta och min kropp alla syndiga begär.

Du den levande Gudens Son beskydda mig vare sig jag sover eller vakar från allt skadligt sällskap och från dödliga synder.

Hjälp mig att göra, tänka och tala det som lovar och ärar Dig.

Bevara min kropp och min själ från mina ovänner. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 

Mäktig Bön till ära för Jesu Heliga Sår

Ur Miracles of Our Lord of Pardon, USA, 1975. Följande bön med förklaring och löften har i engelskan Nihil Obstat: E. Boylan, SJ., Imprimi potest: D. Mannix, Arch. Melb., Imprimatur. J. Bustamante, Prov. Y. Vicario Gral. 25 feb. 1937, jan 1982. Den lilla skriften påstår också att följande bön med löfte har flera påvars godkännande, utan att dock nämna vilka.

 

”I en bergstrakt bodde en kvinna. Hon förde ett mycket exemplariskt liv. Kvinnan önskade få veta hur många sår vår Herre Jesus Kristus fick ta emot på sin kropp. Hon bad innerligt till Herren för att få veta hur mycket Han utstått för vår frälsnings skull. Herren uppenbarade sig för henne och sa:

Du ska veta att min kropp fick 5455 Sår. De som vill ära dessa Sår och minnas dem genom att under ett år dagligen be femton Fader vår och femton Var hälsad Maria kommer genom denna devotion att befria femton själar från Skärselden, och själv få eftergift för den bot som han eller hon borde uppfylla för lika många dödssynder. Förutom detta kommer han eller hon få nåd och välsignelse att kunna utföra verkligt goda gärningar. De som ber dessa böner under ett helt år, för att ära mina Sår, kommer femton dagar innan dödsstunden få ta emot min Kropp som föda och inte känna någon törst. Jag vill ställa mitt Kors framför honom eller henne som ett beskydd. Jag, tillsammans med min Allraheligaste Moder, kommer att vara hos honom eller henne i dödsstunden. Jag kommer då att med välvilja ta emot själen för att föra den till den eviga glädjen. När själen kommit fram ska den av mig få ta emot den Gudomliga drycken. Den som har verklig ånger och sorg över sina synder och ber dessa böner under ett år, ska jag förlåta alla de synder som han eller hon har begått från födelsen till dödsstunden. Jag lovar också att rädda honom eller henne från de onda andarnas inflytande och från frestelser. Den som är ond, kommer genom dessa böner att bli omvänd och jag ska rädda den själen från helvetets eld. Vadhelst den som dagligen ber dessa böner ber min Moder om, det ska jag ge och dessutom det liv som berättigar till att leva med mig i mitt Rike för evigt. Den som bär med sig denna bön, ger den till någon att läsa, eller visar den för någon, kommer att i detta liv få glädje och belöning. Varhelst den personen befinner sig, kommer denna bön att bevara honom eller henne i frid och ge beskydd från yttre fiender, på samma sätt som jag befallde de höga vågorna att lugna sig. Den man eller kvinna som har denna bön i sin ägo kommer inte att dö en ond bråd död eller möta döden oförberedd, falla i strid, bli fängslad, få sitt liv förstört av falskt vittnesbörd. Den havande kvinna, som just ska föda sitt barn och som hänger denna bön runt sin hals, kommer att föda utan komplikationer och utan fara.

Denna bön spreds från Rom av Fader Juan Cardoso. Bönen hittades på en man som blivit kastad i havet med en stor sten bunden kring sin hals. Mannen överlevde tack vare denna bön med dess gudomliga löften. Den som bär denna bön på sig måste göra det med uppriktig tro, för Gud har aldrig svikit sina löften. Be därför varje dag följande bön:”

 

Min Herre Jesus Kristus, påminn Dig att jag är en syndare.

Allraheligaste Jungfru, be för mig. Du ska alltid vara lovad och välsignad.

Be för mig syndare hos din älskade Son. Han som är Änglarnas, Profeternas och Patriarkernas Dyrbara Skönhet, Martyrernas, Apostlarnas och Bekännarnas Segerkrans, Serafernas Ära och Jungfrurnas Krona.

Be för mig att Han räddar mig från den fruktansvärde onde anden när min själ ska skiljas från min kropp.

O Jesu Kristi Allraheligaste Barmhärtighet och Skönhet, Himmelens glädje, prästernas tröst och försoningen för våra onda och orena gärningar: tillsammans med Honom och med dig, du den mest visa Jungfrun, är Änglarna lyckliga. Anbefall och be för min och alla fromma kristnas själar hos din välsignade Son, och för oss till det eviga Paradiset, där du lever och råder för evigt och där vi vill vörda dig i all evighet.

Allraheligaste Härskarinna, Jungfru Maria, Moder till den levande Guden, emedan du har fött Honom ber vi om din förbön för oss syndare, så att Han förlåter oss, räddar oss från den onde fienden som strider mot oss, och att Han ger oss den eviga äran.

Välsignad vare alltid vår Herres Jesu Kristi heliga lidande och död. Amen.

 

Be nu femton Fader vår och femton Var hälsad Maria, enligt Herrens önskan för att ära Hans Heliga och Ärorika Sår.

 

Bön för att ära Kristi Sår på Skuldran

Den Helige Bernhard av Clairvaux (1090-1153, 20 aug.) frågade vår Herre under bön vilken den största smärtan var som Han fick lida och som inte är ihågkommen. Herren Svarade: ”Under det att jag bar Korset fick jag ett djupt sår på min axel, som var mer smärtsamt än alla andra och som ingen har uppmärksammat. Vörda detta Sår och jag ska ge dig vadhelst du ber mig om med tanke på detta Sårs förtjänster och kraft. Och de som vördar detta Sår kommer jag att förlåta alla deras veniala (svaghetssynder) synder och efter bikten aldrig mer komma ihåg deras dödssynder.” Att Herren haft ett fruktansvärt sår på axeln efter korsets tyngd bekräftades när man undersökte Svepeduken i Turin år 1978.

 

Kärleksrike Jesus, Guds milda Lamm, jag syndare som är i behov av Din barmhärtighet hyllar och ärar det Allraheligaste Såret på Din skuldra, på vilken Du bar Ditt tunga Kors och som fläkte upp Din hud och blottlade Dina ben, så att det gav Dig mer smärta än några andra sår på Din Heliga Kropp.

Jag tillber Dig, lidande Jesus, jag prisar och ärar Dig och jag tackar Dig för detta smärtsamma och Heliga Sår som Du ådragit Dig för min skull.

Med tanke på denna oerhörda smärta och på den oerhörda bördan som Ditt Kors var, så ber jag Dig att vara barmhärtig mot mig syndare, att förlåta mig alla svaghetssynder och dödssynder och att leda mig till Himmelen på det Heliga Korsets väg. Amen.

 

Hyllningsbön till Jesu Heliga Sår i Sidan

Den Heliga Gertrud (1256-1302, 16 nov.). Gammal avlatsbön.

 

O Herre Jesus, Du den Medlidande, som har renat oss med Ditt eget Blod. Jag tackar Dig för det underbara och tillbedjansvärda Sår av kärlek, som Du fick på Korset när Din erövrande kärlek öppnade Din sida och sårade Ditt Allraheligaste Hjärta med ett spjut av kärlek. Välsignad i all evighet vare det livgivande öppnandet och det Heliga Såret och välsignat vare det tillbejdansvärda frälsningens Blod och Vatten som kom ut ur Din sida för att rena oss från alla våra synder. Jag är oren: rena mig, Jesus, Du som är den Medlidande. Låt detta mäktiga Vatten skölja mig helt och hållet. Jag är svag: styrk mig med detta Heliga Blod, och i min sista timma låt då min del och mitt arv vara att åtminstone få en droppe av denna Gudomliga Flod. O kärleksrike Jesus, vid Ditt genomborrade Hjärta ber jag Dig att såra mitt hjärta med Din kärlekspil, så att inget världsligt längre kan bo i mig. Tillåt bara att det är Din glödande kärlek som fyller mitt hjärta och min själ, nu och för evigt. Amen.

 

De Uppenbarade Bönerna

till Jesu Heliga Sårs Ära

Vår Herre uppenbarade för den Heliga Gertrud (1256-1302, 16 nov.) att följande böner skulle bes fem gånger för att ära Jesu Heliga Fem Sår och med dessa böner andligen kyssa Såren tillsammans med någon annan bön och utförandet av någon god gärning, som ska offras genom Jesu Heliga Hjärta. Den Himmelske Fadern kommer att ta emot denna devotion som en stor och kärleksfull hyllning för Frälsningsverkets kärlek.

 

Jesus, världens Frälsare, förbarma Dig över mig. För Dig är ingenting omöjligt, därför ber jag Dig att skänka Din barmhärtighet till alla olyckliga syndare.

O Kristus, Du har frälst världen genom Ditt Kors, hör vår bön.

Var hälsad, Jesus, min Brudgum, så rik på kärlek, jag hyllar Dig i Din Gudomlighets obeskrivliga glädje. Jag omfamnar Dig med allt skapats kärlek och längtan och jag kysser Din kärleks Heliga Sår.

Herren är min styrka och min ära. Han är min frälsning. Amen.

Bed denna bön fem gånger, enligt Herrens önskan, tillsamman med någon annan bön och en god gärning, som man offrar genom Jesu Heliga Hjärta.

 

Daglig Bön till Jesu Heliga Sår

för Själarnas Frälsning

P. J. M. N., OFM Conv. När du ber denna bön, ha då gärna ett krucifix i din hand och för varje korstecken kyss det Sår som avses i bönen.

 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den högra handen  med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för vår Heliga Moder Kyrkan. Befria Kyrkan från alla synliga och osynliga fiender. Ge Kyrkan heliga präster, ordensfolk och ivriga söner och döttrar.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig. Herre förbarma Dig över Kyrkan.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den vänstra handen  med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för alla familjer. Rädda äkta makar från att förlora sin kärlek till varandra. Låt barnen få växa upp under trygga och kärleksfulla förhållanden. Beskydda det sanna familjelivet.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig. Herre förbarma Dig över alla familjer.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den högra foten  med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för alla ofödda barn. Rädda dessa ofödda liv så att de får sjunga Ditt lov, leva till Din ära och en dag bli medarvingar med oss till den Himmelska glädjen.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig. Herre förbarma Dig över alla ofödda barn.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den vänstra foten  med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för syndares omvändelse och för en salig död åt alla döende. Du vill inte syndarens död utan att alla omvänder sig och får liv. Förbarma Dig över alla som lever i synden och inte vill leva i gemenskap med Dig och med Din Kyrka. Ge dem tillfälle och nåd till att omvända sig. Din älskade Son har lidit dödens ångest för vår frälsning. Låt inte någon dö på vår jord utan att få nåden att öppna sitt hjärta och sin själ för Dig, Du vår Frälsnings Gud.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig. Herre förbarma Dig över alla syndare.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i sidan  med allt det Dyrbara Blod och Vatten som utgöts genom detta Heliga Sår för alla själar i Skärselden, särskilt för dem som ingen ber och offrar för. Må Kristi Dyrbara Blod vara ersättningen för allt det som de nu måste renas för och må Vattnet från Jesu sida ge dem lindring och glädjens budskap om befrielse från reningens eld.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig. Herre förbarma Dig över alla själar i Skärselden.

Bed nu fem Ära vare Fadern till Jesu Heliga Sårs ära.

 

Medeltida Bön till Jesu Dyrbara Blod

om en Salig Död

Brukar återges med följande berättelse: ”En präst gick igenom en skog då han plötsligt hörde ett starkt skrik. Prästen stannade och ropade tillbaka: ’Vem är det?’ Rösten svarade: ’Jag är en själ som skulle blev dömd till evig olycka, men jag bad en särskild bön varje dag och det blev min räddning. Men eftersom jag aldrig gjorde denna bön känd för andra hamnade jag i Skärselden. Hade jag uppmanat andra att be denna bön så hade jag sluppit Skärselden. Den som ber bönen av kärlek till Jesus, innerligt och med förtröstan, ska med all säkerhet befria den själ från Skärselden för vilken han eller hon ber.’ Själen bad sedan prästen att kopiera följande bön och göra den känd, vilket han också gjorde.”

Översättning från engelskan. Datering okänd, men bönen liknar många andra liknande böner som återges i bönböcker från 13-1400-talen, dvs. en utförlig bön om barmhärtighet för Kristi lidandes skull.

 

Älskade, barmhärtige Herre Jesus Kristus, i Dina allsmäktiga händer överlämnar vi oss för all evighet så som vi överlåter oss åt den Treenige Gudens, den Allrahögstes, kärlek.

Vi tar vår tillflykt till Din Heliga Kropps djupa Sår. Må Din Allraheligaste Kropp vara vår näring och Ditt Dyrbara Blod med all dess utgjutelse och lidande rena oss från alla synder och laster.

Älskade Herre och Gud, vi offrar Dina stora lidanden och umbäranden till Din Himmelske Fader som gottgörelse för all vår synd och skuld. Må alla de slag Du utstod vädja om barmhärtighet för oss. Må den fruktansvärda gisslingen som Du fick genomlida överskyla vår stora skuld. Vi offrar all den orättvisa som Du utstod, Dina djupa Sår, fruktansvärda lidanden och rop om hjälp som gottgörelse till Din Himmelske Fader för alla våra försummelser.

Må Din överväldigande kärlek, älskade Jesus, försona oss med Din Gudomliga Rättvisa och med Dig. Barmhärtige Jesus, må Ditt rättvisa domslut bli för oss förlåtelse för alla våra synder, kända som dolda.

Må Dina heliga steg i lidande leda och föra oss på Din gudomliga rättvisas vägar. Må den skamfulla avklädningen av Dig vid korsfästelsen ge oss kroppens kyskhet och själens helgelse. Må Din bittra dödskamp och Dina Heliga Sår vara vårt beskydd mot synliga och osynliga fiender. Må Dina genomborrade händer och fötter ge oss allt som är till vårt eviga väl.

Älskade Herre, göm oss i Dina Heliga Sår. Glöm inte våra arma själar för vilka Du genomlidit den grymma döden på Korset.

För Ditt heliga martyriums skull, försona oss med Din Gudomliga Rättvisa. Må Din allraheligaste och bittra död beskydda oss och leda oss till det eviga livet. Må Din välsignade och Gudomliga Allsmäktighet driva bort från oss allt ont till kropp och själ.

Älskade Jesus, må Dina Heliga Sår välsigna och beskydda oss i vår dödsstund från den onde fienden. Må Ditt Dyrbara Blod utplåna våra synder i vår dödsstund så att vår Himmelske Fader finner oss rena och befriade och låt all dragning till synd i oss dö ut. Må Ditt Dyrbara Blod föra oss till alla Änglar och helgon.

Vi överlåter alla våra lidande vänner och de som står oss nära samt själarna i Skärselden till Ditt kärleksfulla och frälsande Hjärta. Älskade Jesus, ge oss Ditt bittra lidandes och döds oändliga förtjänster, kraft och välsignelse.

O Jesu eviga Gudom och sanna mänsklighet, o evigt välsignade Treenighet, välsigna oss enligt Din gudomliga önskan, nu och i all evighet.

Allsmäktige, Odödlige Gud, förbarma Dig över oss. Amen.

 

De Trettiotre Besöken hos

Vår Korsfäste Herre

Många troende har med glädje anammat ett apostolat, fördolt inför andra men inte desto mindre verkligt, som vår Herre själv lärde Den Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-90, 16 okt.). De s.k. Trettiotre Besöken har som uppgift att på fredagar gottgöra för syndare i hela världen och samtidigt be om Herrens barmhärtighet för deras omvändelse. Den Heliga Margareta Maria skrev följande om De Trettiotre Besöken: ”En fredag, under den Heliga Mässan, kände jag en stor längtan att ära min korsfäste Brudgums lidanden. Kärleksfullt berättade Jesus för mig att Han önskade att jag varje fredag skulle tillbe Honom trettiotre gånger på Korset, som är Hans Barmhärtighets Tron. Jag blev uppmanad att ödmjukt böja mig inför Hans fötter och försöka förbli där med samma sinnelag som den Heliga Jungfrun under Jesu lidande. Min uppgift var att offra dessa akter av tillbedjan till den Evige Fadern tillsammans med Marias Gudomlige Sons lidanden och att be Honom om alla förhärdade hjärtans omvändelse, ja, för alla hjärtan i vilka det inte finns någon tro på Honom och som motsätter sig den gudomliga nåden. Jesus gav mig löftet: att Han på ett särskilt sätt skulle visa sin nåd i dödsstunden för dem som varit trogna denna devotion.”

De Trettiotre Besöken i tillbedjan av vår Herre på Korset kan göras när och var som helst på fredagar, även under tiden man uträttar sitt vanliga arbete. Det behövs ingen särskild böneställning eller –formel för att utföra dessa s.k. Besök. En enkel kärleksfull blick från djupet av vårt hjärta med vilken vi med tacksamhet ser på vår korsfäste Frälsare är tillräckligt för att ge uttryck för vår tillbedjan och tacksamhet. Detta är också en vädjan till Guds Moder att be till vår Himmelske Fader om omvändelsens nåd för syndare i hela världen. Den Heliga Margareta Marias medsystrar skriver om denna devotion: ”Den starka verkan som denna devotion har kan bevisas av alla de tröstrika omvändelser som den utverkar och genom den saliga död som de får som har varit trogna denna devotion. Vi vågar säga att De Trettiotre Besöken blir en källa till nåd för dem som praktiserar den, för aldrig kommer man förgäves till den korsfäste Jesus Kristus.” (Ur Thoughts and Sayings of Saint Margaret Mary, Visitationssystrarna, Tan Books, 1986)

 

 

Böner att be när man går på knä uppför

Den Heliga Trappan i Rom

Dessa böner ingår i pilgrimens böner vid de Heliga platserna i Rom. Enligt medeltida tradition överförde den Heliga kejsarinnan Helena (255-330, 18 aug.) trappan i Pilatus Pretorium i Jerusalem till Rom. Kristus gick upp för denna trappa då Han skulle dömas och gick ner för den för att bära Korset till Golgata. Några av dokumenten som påpekar dess autenticitet är Liber Pontificalis från Sergius II’ s tid (844-47) och en Bulla utfärdad av Pasquale II (1099-1119). Den Salige Pius IX (1846-78) ombesörjde den senaste restaureringen och i många helgons efterföljd gick han på knä uppför trappan många gånger. Under 1800-talet blev det populärt att uppföra kopior av den Heliga Trappan samt det Heliga Huset i Loreto. Särskilt på andra sidan Atlanten, varifrån de troende hade svårigheter att komma till Rom. Den första kopian av den Heliga Trappan byggd på den Amerikanska kontinenten var år 1891 i Sainte Anne de Beaupré i Québeq, Kanada.

Den 13 nov. 1893 beviljade Påven Leo XIII varje katolik som gick på knä uppför den Heliga Trappan, med ångerfullt hjärta, bedjande och mediterande över Herrens lidande, tre hundra dagars avlat för varje trappsteg. Denna avlat kan appliceras för själarna i Skärselden.

Varje katolsk pilgrim som kommer till Rom, går på knä uppför Scala Santa (den Heliga Trappan) vid Lateranbasilikan och mediterar över Kristi lidande, får än idag ta emot fullständig avlat vilken dag som helst under året. Naturligtvis gäller de vanliga villkoren för den avlatens åtnjutande. Dessa böner kan även användas för den privata andakten när som helst.

 

 Jesus, för Ditt heliga lidandes förtjänsters skull ber jag Dig att uppfylla mig med tro, hopp och kärlek och att förlåta mina synder, då jag nu har beslutat att ändra mitt liv och göra bot (genom att på knä gå uppför denna Heliga Trappa, som jag hyllar som ett minne av Ditt Heliga Offer). Jag förtröstar på Din barmhärtighet i detta livet och ber Dig att leda mig på frälsningens väg, så att jag en dag kan få se Dig i Ditt eviga Rike för evigt. Amen.

1:a steget: Jesus, för den smärta som Du kände när Du tog avsked av Din Allraheligaste Moder och Dina Apostlar, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder, låt Herrens Sår inpräntas i mitt hjärta.

2:a steget: Jesus, för den dödsångest i Getsemane där Du svettades Blod, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

3:e steget: Jesus, för den besvikelse Du kände när Judas Iskariot förrådde Dig, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

4:e steget: Jesus, för den förvirring som var på Jerusalems gator då Du blev utsatt för onda människors förolämpningar, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

5:e steget: Jesus, för den ödmjukhet som Du visade inför den mänskliga domstolen, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

6:e steget: Jesus, för det tålamod som Du visade inför lärjungarnas svaghet natten för Ditt lidande, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

7:e steget: Jesus, för den utmattning som Du kände då Du steg upp och ner för trappan, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

8:e steget: Jesus för den tystnad Du visade när falska vittnen anklagade Dig inför Pilatus, ber jag Dig: förbarma dig över mig. Heliga Moder…

9:e steget: Jesus, för den ödmjukhet som Du visade då Du lät soldaterna håna och klä Dig som en dåre, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

10:e steget: Jesus, för det lidande det innebar att bli avklädd inför alla Dina fiender och bunden vid pelaren, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

11:e steget: Jesus, för den våldsamma tortyr Du blev utsatt för, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

12:e steget: Jesus, för den smärta som Du led när törnena stack in i Ditt Huvud, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

13:e steget: Jesus, för den förödmjukelse som Du blev utsatt för när de hånfullt klädde dig i purpurmanteln, satte på Dig en bindel för ögonen och skrek hånfulla hälsningsord, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

14:e steget. Jesus, för den sorg som Du kände när folket som fick se Dig krävde Din död, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

15:e steget. Jesus, för den förödmjukelse som Du blev utsatt för när man valde mellan Dig och Barabas, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

16:e steget: Jesus, för den uppgivenhet som Du erfor när Du tog emot Korset och började Din smärtsamma vandring mot Kalvarieberget, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

17:e steget: Jesus, för den sorg som Du kände när Du fick se Din sårade och sörjande Moder, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

18:e steget: Jesus, för Dina svårigheter att bära det tunga Korset, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

19:e steget: Jesus, för den avsky som Du kände när soldaten gav Dig ättiksvin att dricka när Du var törstig, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

20:e steget: Jesus, för det lidande Du kände när man slet av Dig kläderna från Din sårade och blödande Kropp, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

21:a steget: Jesus, för den styrka som Du hade inför korsfästelsen och för den fasansfulla upplevelses skull när de spikade fast Dina händer och fötter på Korset, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

22:a steget: Jesus, för den oändliga kärlek som Du visade då Du förlät dem som korsfäste Dig och till och med bad för dem, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

23:e steget: Jesus, för den generositet som Du visade då Du lovade Paradiset åt den botfärdige rövaren Dismas och med vilken Du gav Din Allraheligaste Moder som Moder till Johannes, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

24:e steget: Jesus, för den fasansfulla törst Du kände i Dina dödsplågor, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

25:e steget: Jesus, för den förtvivlan och övergivenhet som Du erfor när Du kände Dig övergiven av Din Fader och förbannad av människor, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

26: steget: Jesus, för den kärlek med vilken Du offrade Ditt liv för att försona mig med Gud och förtjäna åt mig det eviga livet, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

27: steget: Jesus, för det Sår i sidan ur vilket Kyrkan, vår Moder och Läromästare föddes, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

28:e steget: Jesus, för Din Moders tårars skull när hon höll Din döda Kropp i sin famn och överlämnade den till graven, ber jag Dig: förbarma Dig över mig. Heliga Moder…

F. Vi tillber Dig Herre Jesus Kristus och prisar Dig,

Alla för genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

 

Följande bön ber man inför Frälsarens bild som finns i det påvliga kapellet Sancta Sanctorum (Det Allraheligaste) ovanför trappan:

F. Låt oss bedja. Jesus Kristus, den levande Gudens Son, som för att frälsa världen lät Dig korsfästas och utgjuta Ditt Dyrbara Blod för att på detta sätt förvärva förlåtelse för våra synder. Vi ber Dig, att vi efter vår död med glädje får komma in i Ditt Rike, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

F. Be för oss Smärtfyllda Moder.

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss be. Allsmäktige Gud, i Din Sons lidande blev den ärorika Jungfruns själ genomborrad med lidandets svärd enligt Simeons profetia. Låt oss, som med andakt och vördnad påminner oss hennes smärtor få ta del av Din Sons och Hans Moders lidandes förtjänster. Du som lever och råder i evighet.

Alla Amen.

 

Pilgrimens Botbön

Bön som finns uppsatt på anslag i Fatima från den plats där pilgrimer börjar gå på knä fram till Mariakapellet. Bönen kan användas på vilken pilgrimsplats som helst eller inför en svår och tung uppgift som man vill offra som botgöring och gottgörelse.

 

Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet. Min själ och mitt hjärta jublar över all nåd som Du har gett mig under mitt liv. Låt mig nu få gottgöra för alla mina synder. Ta emot denna botgöring (till den heliga plats där Maria intygade hur Du älskar oss).

Med detta offer, som jag hoppas att kunna infria till fullo, vädjar jag om den dyrbara välsignelsen för alla syndare att få Din fullkomliga förlåtelse. Må alla folk få nåden att öppna sig för Evangeliet. Ge oss hjärtats frid och fred bland alla folk och låt oss en dag få komma fram till den eviga glädjen i Ditt Rike, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Tyckte du om denna Bönbok?

Det här är den andra utgivningen i raden av, förhoppningsvis, flera andaktsböcker i internationell stil. Den första boken Mina Rosenkransböner (296 sidor) presenterar etthundratvå olika rosenkransböner till Treenigheten, Guds Moder, Änglarna och olika helgon.

I den Helige Maximilian Maria Kolbes anda är det planerat att Ave Maria Publikationer kommer att ge ut följande böcker:

 

Den Gyllene Pilen

På 1800-talet fick den oskodda karmelitnunnan Syster Maria av den Helige Petrus och den Heliga Familjen från Tours, Frankrike, skakande uppenbarelser angående människosläktets förödande skuld inför Guds Helighet. Herren uppenbarar för Syster Maria att Han ämnar straffa världen för de två synder som sårar och förolämpar Honom mest: hädelser och vanhelgandet av söndagen. Straffet skulle ske genom kommunismen. Syster Maria hade aldrig hört talas om kommunister… Som hjälp och skydd fick mänskligheten, genom Syster Maria, en särskild devotion som ska ge Gud den gottgörelse som vi är skyldiga: Devotionen till Jesu Heliga Anlete. Devotionen består främst i att uppmärksamma Jesu Heliga Anlete på tisdagar (genom bl.a. besök inför Sakramentet) och bönen Den Gyllene Pilen. Den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet tog stort intryck av Syster Marias skrifter och levde till fullo denna gottgörelsedevotion.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

 

Immaculatanovenan

En av de viktigaste novenorna i s.k. katolska länder är novenan inför firandet av Marie Obefläckade Avlelses Högtid den 8 december. Denna bönbok ger förslag till flera olika novenor som man kan be, gemensamt eller enskilt, mellan den 30 november till den 7 december.

(Planerad utgivning: oktober - november 2004)

 

Den Helige Josefs Hemlighet

En introduktion om Kyrkans och hennes andliga författares reflektioner kring den Helige Josef och hans viktiga roll i Kyrkans och den enskildes liv. Boken innehåller, förutom många förslag till firanden av den Helige Josef, mängder av böner och andakter till helgonet. En särskild bok att använda, gemensamt eller enskilt, under hela mars månad.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Miraklernas Helgon

En bönbok till de folkkära franciskanska helgonen: den Helige Antonius av Padova, Helige Franciskus av Assisi, Heliga Clara, Helige Maximilian Maria Kolbe m.fl. I denna bönbok finner du de flesta och viktigaste bönerna i devotionen till dessa helgon samt texter för viktiga franciskanska firanden som exempelvis inlednings- och avslutningsrit till Portiunculaavlaten den 2 augusti, Franciskus´ och Antonius´ Transitusliturgier mm.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Novenornas Bok

Över sextio av de mest älskade novenorna av katoliker i hela världen presenteras i den ordning de kommer under året. Boken kommer att ha vackra färgillustrationer för varje novena. Med denna bönbok kommer du att kunna följa med i Kyrkans firande av trons mysterier på ett helt nytt sätt.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Mina Dagliga Böner

En bönbok som ger förslag till morgon- middags- och aftonböner och hjälper dig att följa de devotioner som enligt gammal tradition har sin plats under veckans olika dagar. I Mina Dagliga Böner finner man också gamla och nya böner att be som förberedelse till Mässan och många förslag till Tacksägelsebön efter Kommunionen.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Skärselden

För de flesta kristna är det en självklarhet att man direkt efter döden får öppna sina ögon i den Himmelska visionen. Är detta sant? I publikationen Skärselden kan du följa Kyrkans och olika helgons insikt om den rening de flesta av oss måste genomgå efter döden: från den Heliga Katarina av Genovas berömda Traktat om Skärselden till vittnesbördet av visionären Maria Simma, som i över femtio år haft kontakt med de lidande själarna i Skärselden. Denna kombinerade text- och bönbok ger många förslag hur man undviker Skärselden och vad man kan göra för själarna som nu genomgår detta lidande. Många traditionella böner i modernt och lätt språk hjälper dig att ge lindring och befria själar.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Kristi Korsväg

En historisk introduktion till en av den Katolska Kyrkans mest älskade andaktsformer: Korsvägen. I denna bönbok finner man ett tiotal förslag till olika Korsvägsandakter att be gemensamt eller enskilt under faste- och passionstiden, på fredagar under året samt kl. 15.00 dagligen vid Barmhärtighetens Timme. Kristi Korsväg återger på svenska den klassiska formen för välsignelseakt och upprättande av nya Korsvägar.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Kristi Heliga Törnekronas Officium

Den 2 september 1304 fick vårt land den dyrbara reliken av en tagg från Kristi Törnekrona. Den helige biskop Brynolf av Skara skrev som tacksägelse ett officium, ett av den svenska medeltidslitteraturens stora verk. I denna lilla bönbok finner man två varianter: den ena anpassad till den nuvarande formen för tidegärden, den andra i form av ett litet officium med korta böner uppdelade för att helga en vanlig dag. Flera böner och andakter till ära för Kristi lidande finns i denna bönbok som kan hjälpa dig att helga varje dag under Fastetiden och Stilla Veckan.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Det Heliga Barnet

Många helgon har i den Helige Franciskus´ fotspår uppmärksammat Herrens heliga barndom. I denna bönbok med historiska introduktioner finner man många mer eller mindre välkända böner och andakter till Jesusbarnet av Prag, Jesusbarnet av Atocha och många flera s.k. undergörande avbildningar på Herren som barn. Andra delen av boken tar upp en, åtminstone på våra breddgrader, mindre känd devotion: Devotionen till Mariabarnet, som är en hyllning och tacksägelse för Marias födelse och liv, ett liv som på ett obeskrivligt sätt har och alltjämt påverkar våra liv.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Devotionen till Jesu och Marie Förenade Hjärtan

Denna bönbok samlar de mest betydelsefulla texterna och bönerna som flera personer i skiljda tider känt sig inspirerade till angående vördandet av Jesu och Marie Förenade Hjärtan. Det är en devotion som har till mål att leva i helig kärlek, dvs. fullkomlig kärlek till Gud och sin nästa. Och detta är endast möjligt genom, med och i dessa Heliga Hjärtan.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Sursum Corda (Upplyft era hjärtan)

2000 sidor inbunden bönbok som presenterar med historiska fakta och innebörden i många katolska devotioner, de flesta mer eller mindre okända i vårt land. De viktigaste bönerna i dessa devotioner till Treenigheten, Guds Moder, Änglarna och många helgon finns med.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Pilgrimens Bönbok i Rom

Många som åker på pilgrimsresa från Sverige till Rom känner nästan bara till Sankt Peterskyrkan och dess viktiga klenod Aposteln Petrus grav. Den eviga staden är dock fylld med heliga platser som är värda särskild uppmärksamhet. Denna kombinerade guidebok till Roms kyrkor och bönbok hjälper dig med förslag till böner att be vid de andligen betydelsefullaste platserna.

(Planerad utgivning: när gåvor kommer in…)

 

Vill du hjälpa till så att dessa böcker verkligen kan bli tryckta? Utan stöd och hjälp kan ovanstående titlar inte publiceras. Hjälp oss med förbön och ekonomiska gåvor. Bidrag kan skickas till:

 

P. Joseph M. Nilsson

 

Pg. 122 98 73-3

 

Skriv på talongen: ”gåva för tryckkostnader”

 
< Föregående   Nästa >